Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Pavel Doubek, MUDr. Tereza Uhrová
Psychiatrická klinika VFN a 1. LF UK Praha
doc. MUDr. Jan Roth, CSc.
Neurologická klinika VFN a 1. LF UK Praha
MUDr. Jana Židovská, CSc.
Ústav biologie a lékařské genetiky VFN a 1. LF UK Praha
Diagnostika a léčba psychiatrické symptomatiky u pacientky s Huntingtonovou nemocí
MUDr. Radovan Vaškovský
Psychiatrické oddelenie NsP Nitra
Sledovanie vedľajších účinkov v liečbe neuroleptikami
MUDr. Naďa Šoukalová
Psychiatrická ambulance, Jihlava
V zajetí pojišťoven
MUDr. Jiří Krombholz
Psychiatrická ambulance Sanima, Praha
Použití moklobemidu v terapii bipolární afektivní poruchy
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Erik Herman
Psychiatrická ambulance Praha, Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Praha, Neurologické oddělení a Neuropsychiatrické centrum Nemocnice Na Františku Praha
MUDr. Ján Praško, CSc.
Psychiatrické centrum Praha, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Praha
MUDr. Jiří Hovorka, CSc.
Neurologické oddělení a Neuropsychiatrické centrum Nemocnice Na Františku Praha, Neurochirurgická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Praha
Místo stabilizátorů nálady v léčbě bipolární poruchy
MUDr. Kateřina Kačmářová
Psychiatrické oddělení Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba
Máme šance uspět v léčbě somatoformních poruch v psychiatrické ambulanci?
doc. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.
Psychiatrická klinika FN Brno
Léčba tikových poruch v praxi
Přesná etiologie Tourettovy poruchy (TP) není jasná, má však pravděpodobně genetický podklad a neurochemickou komponentu. Starší a dosud často předepisovaný haloperidol by neměl být považován za preparát první volby vzhledem k výrazným nežádoucím účinkům. Mezi naše preparáty první volby patří tiaprid, risperidon, klonidin a klonazepam. Pokud tyto preparáty nemají dostatečný efekt, měli bychom doporučit olanzapin, pimozid nebo haloperidol. Nadějný se jeví rovněž potenciální efekt dalších preparátů, jako jsou ziprasidon nebo tetrabenazin. Pokud se spolu s TP vyskytuje obsedantně kompulzivní porucha (OCD), měla by být léčena kombinací SSRI s antagonisty dopaminových receptorů. Klonidin je racionální volba pokud se vyskytuje společně Tourettova a hyperkinetická porucha.
Kľúčové slová: Tourettův syndrom, tiky, farmakoterapie, léky prvé volby.

Treatment of tic disorders in praxis
The precise etiology of Tourettes disorder is uncertain but probably has a neurochemical basis and a genetic component. The oldest and still most widely prescribed drug, haloperidol, should now not be considered the first-line agent in children as other agents have superior adverse effects profile. Our firt-line agent for tic suppresion include tiapride, risperidone, clonidine and clonazepam. Shoud these agents be ineffective, we would recommend olanzapine, pimozide or haloperidol. The potential benefit of other agents, such as ziprasidone is encouraging. Obsessive compulsive disorder, when associated with TD, may be treated with either a SSRI in association with dopamine receptor antagonist. Clonidine is a rational first choice where ADHD coexists with TD.
Key words: Tourettes´syndrome, tics, medication, first-line agents.
MUDr. Ivo Paclt, CSc.
Psychiatrická klinika, I LF UK Praha
Diagnostika hyperkinetického syndromu v dospělosti
MUDr. Dagmar Seifertová, CSc.
Psychiatrické centrum Praha, 3. lékařská fakulta UK
Vysazení medikace u schizofrenních poruch
MUDr. Jan Tuček
Psychiatrické oddělení Nemocnice České Budějovice
Transkraniální magnetická stimulace a její možnosti v psychiatrii
V SKTRATKE
MUDr. Pavla Němečková, Ph.D.
Psychiatrická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc
Poruchy příjmu potravy
created by © zooom.sk s.r.o.