Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Libor Chvíla, CSc., MUDr. Soňa Staňková
Psychiatrický stacionář Ostrava, Psychiatrická léčebna Opava
Schizotypní, schizoidní, schizomorfní
MUDr. Jiří Koutek, doc. PhDr. Jana Kocourková
Dětská psychiatrická klinika II. LF UK a FN Motol Praha
Poruchy příjmu potravy s raným počátkem onemocnění
MUDr. Michaela Szilvásiová, MUDr. Jitka Potribná
Psychiatrické oddělení FNsP Ostrava
Léčba pacientky se somatoformní bolestivou poruchou v oblasti faryngu risperidonem
KOMENTÁRE
MUDr. Martin Anders
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha
Zpráva o 10. Celostátní konferenci biologické psychiatrie
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Ján Praško, CSc., MUDr. Beata Pašková, MUDr. Jiří Horáček
Psychiatrické centrum Praha, III. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Centrum neuropsychiatrických studií
Hypochondrická porucha a její léčba
doc. PhDr. Jana Kocourková, MUDr. Jiří Koutek
Dětská psychiatrická klinika II. LF UK a FN Motol Praha
Specifika poruch příjmu potravy u dětí a adolescentů – diagnostické a terapeutické otázky
doc. MUDr. Štěpán Svačina, CSc.
Univerzita Karlova, I. lékařská fakulta, III. interní klinika
Psychofarmaka a vzestup hmotnosti
MUDr. Pavel Mohr
Psychiatrické centrum Praha, III. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Praha, Centrum neuropsychiatrických studií
Serotoninový syndrom – diagnostika, terapie, prevence
Serotoninový syndrom je závažnou komplikací farmakoterapie, která vzniká na podkladě hyperstimulace serotoninového (5-HT) systému, zejména postsynaptických 5-HT1A a 5-HT2 receptorů. Typické klinické symptomy jsou změny psychického stavu (úzkost, zmatenost, hypománie, agitovanost), neurologické poruchy (myoklonus, hyperreflexie, tremor, ztráta koordinace), gastrointestinální příznaky (průjem, zvracení), kardiovaskulární příznaky (hypertenze, tachykardie), vegetativní symptomy (pocení, horečka). K hyperstimulaci 5-HT systému dochází nejčastěji následkem nevhodných lékových kombinací. Serotoninový syndrom může vzniknout po všech antidepresivech typu SSRI, nejrizikovější kombinací je interakce mezi SSRI a inhibitory monoaminooxidázy. Terapie spočívá především v okamžitém vysazení všech 5-HT léků, dle potřeby je vhodná suportivní terapie a podání benzodiazepinů. Lze též použít 5-HT antagonisty jako je methysergid, cyproheptadin nebo propranolol. Nejdůležitější je však prevence vzniku serotoninového syndromu – dodržováním dostatečného časového intervalu při změně terapie mezi jednotlivými skupinami antidepresiv.
Kľúčové slová: serotoninový syndrom, selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, terapie, antagonisté serotoninu, lékové interakce.

SEROTONIN SYNDROME: DIAGNOSIS, TREATMENT, PROPHYLAXIS
Serotonin syndrome is a potentially life-threatening event occuring during pharmacotherapy. It is based on the hyperstimulation of the serotonin (5-HT) system, mediated through postsynaptic 5-HT1A and 5-HT2 receptors. The typical clinical features are: alterations of the mental status (anxiety, confusion, hypomania, agitation), neurological impairments (myoclonus, hyperreflexia, tremor, ataxia), gastrointestinal symptoms (diarrhea, vomiting), cardiovascular symptoms (hypertension, tachycardia), autonomic signs (diaphoresis, fever). The most common cause of the 5-HT hyperstimulation are inappropriate drug-drug interactions. All SSRI-type antidepressants can induce serotonin syndrome, the most risky is an interaction between SSRIs and MAOIs. The most efficious treatment is an immediate withdrawal of all 5-HT agents. If necessary, supportive therapy and treatment with benzodiazepines can be provided. Furthermore, 5-HT blockers, such as methysergid, cyproheptadine, and propranolol may be given. However, the most important precaution is the prophylaxis of the serotonin syndrome by a sufficient wash-out period during switching antidepressants of different class.
Key words: serotonin syndrome, selective serotonin reuptake inhibitors, treatment, serotonin antagonists, drug interactions.
doc. MUDr. Eva Malá, CSc.
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Dětská psychiatrická klinika FN Motol
Hyperkinetické poruchy
PSYCHIATRIA V SKRATKE
MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D., prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc.
Psychiatrická klinika LF Univerzity Palackého v Olomouci
Farmakoterapie panické poruchy
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.
Psychiatrická klinika LF a FN Brno
Antipsychotika a QT interval
doc. MUDr. Oldřich Vinař, DrSc.
Společná laboratoř Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Praha
Antipsychotika II. generace: neuroleptika s ABS brzdami?
created by © zooom.sk s.r.o.