Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Elena Žigová
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Farmakoterapie hospitalizovaných depresí
MUDr. Richard Krombholz
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
MUDr. Hana Drástová
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
Závislosti a stáří
PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Mgr. Petra Navrátilová, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Kognitivní výkon u depresivní poruchy
MUDr. Michal Patarák
Psychiatrické oddelenie, FNsP FDR, Banská Bystrica
Predĺžená amygdala v súčasnej biologickej psychiatrii
MUDr. Bc. Libor Ustohal
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Repetitivní transkraniální magnetická stimulace v léčbě deprese
doc. RNDr. Anna Yamamotová, CSc.
UK v Praze, Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF a Psychiatrická klinika 1. LF, Praha
prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.
UK v Praze, Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF a Psychiatrická klinika 1. LF, Praha
Patofyziologie vztahu bolesti a deprese
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Jozef Dragašek, PhD.
1. psychiatrická klinika UPJŠ LF a UNLP Košice
Praktické aspekty elektrokonvulzívnej liečby na Slovensku
Ing. Vladimír Marko, CSc.
Lundbeck Slovensko, s.r.o., Bratislava
Vývoj spotreby antialzheimerík na Slovensku v rokoch 1999 – 2009
MUDr. Michal Mikolaj
Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod
Léčba pacienta trpícího schizofrenním onemocněním s leukopenií při medikaci klozapinem
MUDr. Marek Zelman
Psychiatrická ambulancia NsP Brezno, Psychiatrická nemocnica Hronovce
Depotný olanzapín a jeho využitie v praxi
prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Podílela se kombinace paroxetinu a ibuprofenu na mozkovém krvácení?
V SKRATKE
MUDr. Jiří Masopust, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UK a FN Hradec Králové
MUDr. Radovan Malý, Ph.D.
1. interní klinika LF UK a FN Hradec Králové
Prevence kardiovaskulárního rizika a diabetu u nemocných schizofrenií: využití internetu v praxi
FORENZNÁ PSYCHIATRIA
doc. MUDr. Juraj Fleischer, CSc.
Psychiatrická klinika LFUK a FN, Bratislava
prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.
Psychiatrická klinika LFUK a FN, Bratislava
MUDr. Ivan André, PhD.
Psychiatrická klinika LFUK a FN, Bratislava
Trendy vo vývoji súdnej psychiatrie presadzované Psychiatrickou klinikou LF UK v Bratislave
V prvej časti príspevku sa spomínajú niektoré historické súvislosti kreovania súdnej psychiatrie v našich podmienkach. Následne sa formulujú dlhodobé postoje kliniky voči niektorým problémom súdno-psychiatrickej praxe.
Kľúčové slová: história súdnej psychiatrie, postoje kliniky.

Trends in the development of forensic psychiatry fostered by Department of Psychiatry, Comenius University Bratislava
In the first part are mentioned some facts on historical context of creating the forensic psychiatry in Slovakia. Subsequently, the longterm attitudes of Department of Psychiatry to some problems of forensic psychiatric practice are formulated.
Key words: history of forensic psychiatry, attitudes of the Department of Psychiatry.
DISKUSNÉ FÓRUM
doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.
Psychiatrická klinika JLF UK a UNM, Martin
SSRI a suicidalita u detí a adolescentov
PSYCHOTERAPIA
Mgr. Roman Pešek
Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Úřad vlády ČR, Praha, Psychosomatická klinika Praha (externí pracovník)
Metoda sebeznehodnocujícího a sebepovzbuzujícího dopisu v KBT
ODBORNÉ PODUJATIA
Správa zo 6. ročníka Sympózia psychiatrov – Psychiatria pre prax, 7. – 8. 10. 2010, Senec
created by © zooom.sk s.r.o.