Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Elena Žigová
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Farmakoterapie hospitalizovaných depresí
MUDr. Richard Krombholz
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
MUDr. Hana Drástová
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
Závislosti a stáří
PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Mgr. Petra Navrátilová, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Kognitivní výkon u depresivní poruchy
MUDr. Michal Patarák
Psychiatrické oddelenie, FNsP FDR, Banská Bystrica
Predĺžená amygdala v súčasnej biologickej psychiatrii
MUDr. Bc. Libor Ustohal
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Repetitivní transkraniální magnetická stimulace v léčbě deprese
doc. RNDr. Anna Yamamotová, CSc.
UK v Praze, Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF a Psychiatrická klinika 1. LF, Praha
prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.
UK v Praze, Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF a Psychiatrická klinika 1. LF, Praha
Patofyziologie vztahu bolesti a deprese
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Jozef Dragašek, PhD.
1. psychiatrická klinika UPJŠ LF a UNLP Košice
Praktické aspekty elektrokonvulzívnej liečby na Slovensku
Ciele: Zhromaždiť a zhodnotiť údaje o praktickom využívaní elektrokonvulzívnej liečby na Slovensku. Metóda: V súlade s realizovaným celonárodným prieskumom o využívaní elektrokonvulzívnej liečby (ECT) v Belgicku bol použitý rovnaký 30-položkový dotazník a rozoslaný všetkým pracoviskám na Slovensku, ktoré poskytujú ECT. Výsledky: Najčastejšou z indikácií ECT bola depresia. 16 pracovísk (50 %) používa zastarané prístroje so sínusovou stimuláciou, bitemporálna stimulácia je preferovanou voľbou až na 93,8 % pracovísk. Pokračujúca ECT a ambulantná forma ECT sa využíva veľmi raritne. Záver: Hoci je ECT liečba na Slovensku pomerne rozšírená, je v súvislosti s jej realizovaním priestor na zlepšovanie. Je potrebné zahrnúť ECT do systému kontinuálneho vzdelávania a pripraviť terapeutické postupy a odporúčania.
Kľúčové slová: elektrokonvulzívna liečba, prieskum, prístrojové vybavenie.

Practical aspects of electroconvulsive therapy in Slovakia
Objective: To review and describe the practice of electroconvulsive therapy in Slovakia. Methods: A 30-item questionnaire according to Belgium nationwide survey on the practice of electroconvulsive therapy (ECT) was sent to all institutions providing ECT. Results: The major indication for ECT was depression. 16 departments (50 %) used a sine wave device, bitemporal electrode placement was the preferred option in 93,8 % of all departments. Continuation ECT and outpatient ECT were very rarely used. Conclusion: Although ECT is widely available in Slovakia, the practice of ECT is amenable for improvement, guidelines should be implemented and continuing education is needed.
Key words: electroconvulsive therapy, survey, device equipment.
Ing. Vladimír Marko, CSc.
Lundbeck Slovensko, s.r.o., Bratislava
Vývoj spotreby antialzheimerík na Slovensku v rokoch 1999 – 2009
MUDr. Michal Mikolaj
Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod
Léčba pacienta trpícího schizofrenním onemocněním s leukopenií při medikaci klozapinem
MUDr. Marek Zelman
Psychiatrická ambulancia NsP Brezno, Psychiatrická nemocnica Hronovce
Depotný olanzapín a jeho využitie v praxi
prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Podílela se kombinace paroxetinu a ibuprofenu na mozkovém krvácení?
V SKRATKE
MUDr. Jiří Masopust, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UK a FN Hradec Králové
MUDr. Radovan Malý, Ph.D.
1. interní klinika LF UK a FN Hradec Králové
Prevence kardiovaskulárního rizika a diabetu u nemocných schizofrenií: využití internetu v praxi
FORENZNÁ PSYCHIATRIA
doc. MUDr. Juraj Fleischer, CSc.
Psychiatrická klinika LFUK a FN, Bratislava
prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.
Psychiatrická klinika LFUK a FN, Bratislava
MUDr. Ivan André, PhD.
Psychiatrická klinika LFUK a FN, Bratislava
Trendy vo vývoji súdnej psychiatrie presadzované Psychiatrickou klinikou LF UK v Bratislave
DISKUSNÉ FÓRUM
doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.
Psychiatrická klinika JLF UK a UNM, Martin
SSRI a suicidalita u detí a adolescentov
PSYCHOTERAPIA
Mgr. Roman Pešek
Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Úřad vlády ČR, Praha, Psychosomatická klinika Praha (externí pracovník)
Metoda sebeznehodnocujícího a sebepovzbuzujícího dopisu v KBT
ODBORNÉ PODUJATIA
Správa zo 6. ročníka Sympózia psychiatrov – Psychiatria pre prax, 7. – 8. 10. 2010, Senec
created by © zooom.sk s.r.o.