Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.
Psychiatrická klinika LF UK, Bratislava
IX. Slovenský psychiatrický zjazd v Levoči
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Michal Patarák
Psychiatrické oddelenie, FNsP FDR, Banská Bystrica
Antinociceptívny efekt venlafaxínu
doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
PhDr. Hana Přikrylová-Kučerová, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Kombinace antipsychotik a jejich postavení v léčbě schizofrenie
doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK Praha
Specifika farmakoterapie v gerontopsychiatrii
PhDr. Petra Kotková
Psychiatrická léčebna Kosmonosy
prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.
Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN, Praha
Sexuální dysfunkce u Parkinsonovy nemoci
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Marek Zelman
Psychiatrická nemocnica Hronovce
MUDr. Ajit Chandra Das
Psychiatrická nemocnica Hronovce
MUDr. Ján Hudec
Psychiatrická nemocnica Hronovce
MUDr. Alexandra Priščáková
Psychiatrická nemocnica Hronovce
Agresívne prejavy u psychiatrických pacientov hospitalizovaných v PN Hronovce v rokoch 2006 – 2008 – analýza výskytu
MUDr. Jan Kolouch, CSc.
Psychiatrická ambulance, Praha
MUDr. František Koukolík, DrSc.
Patologicko-anatomické oddělení, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha
MUDr. Barbora Balíková
Klinika zobrazovacích metod, FN Motol Praha
Překvapující efekt memantinu na vývoj Alzheimerovy demence
doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD.
Oddelenie klinickej a experimentálnej farmakoterapie, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
doc. MUDr. František Gazdík, PhD.
Oddelenie imunológie a imunotoxikológie, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
RNDr. Daniela Hučková
HPL spol. s r.o., Bratislava
doc. MUDr. Igo Kajaba, PhD.
Oddelenie imunológie a imunotoxikológie, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
PhDr. Zuzana Miková, MPH.
Úrad vlády SR, Bratislava
Prevalencia vírusových hepatitíd C a B u klientov resocializačných zariadení Slovenska
ODPORÚčANIA PRE PRAX
MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD.
Psychiatrická klinika SZU, FNsP Ružinov, Bratislava
Odporúčané postupy pre liečbu unipolárnej depresívnej poruchy
DISKUSNÉ FÓRUM
MUDr. Dagmar Breznoščáková
1. Psychiatrická klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
Augmentačné stratégie pri farmakorezistencii pri depresívnych poruchách a atypické antipsychotiká
created by © zooom.sk s.r.o.