Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Jozef Dragašek, PhD.
1. psychiatrická klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Jozef Dragašek, PhD.
1. psychiatrická klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
Stimulácia blúdivého nervu v liečbe farmakorezistentnej depresie
Mgr. Petra Elizabeth Váchová
Lékařská fakulta UK v Plzni
MUDr. Luboš Janů, Ph.D.
Psychiatrická klinika FN Plzeň
MUDr. Sylva Racková
Psychiatrická klinika FN Plzeň
Patogeneze závislosti
MUDr. Martin Bareš
Psychiatrické centrum Praha, Katedra psychiatrie a lékařské psychologie, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
MUDr. Tomáš Novák
Psychiatrické centrum Praha, Katedra psychiatrie a lékařské psychologie, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Zvýšení dávky antidepresiva při nedostatečné odpovědi na léčbu u pacientů s depresivní poruchou
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Méně obvyklé postupy v léčbě mánie
MUDr. Kateřina Sheardová
I. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny, Brno
Mírná kognitivní porucha v praxi
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
I. neurologická klinika LF MU, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno, Centrum pro abnormní pohyby a parkinsonismus, Brno
Současné trendy v léčbě Parkinsonovy nemoci
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Lívia Vavrušová, PhD.
Psychiatrická klinika FNsP, Bratislava
Olanzapín palmoát, depotná forma atypického antipsychotika
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
doc. MUDr. Eduard Kolibáš, CSc.
Psychiatrická klinika LF UK a FNsP Bratislava Staré Mesto
prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.
Psychiatrická klinika LF UK a FNsP Bratislava Staré Mesto
Liečba olanzapínom a štandardné EEG
MUDr. Jozef Benkovič
Odborný liečebný ústav psychiatrický n. o., Predná Hora
Použitie kognitívno-behaviorálnej terapie u klientky s kleptomániou
MUDr. Michal Patarák
Psychiatrické oddelenie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Monoterapia amisulpridom u dojčiacej psychotickej pacientky
V SKRATKE
doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN, Praha
Farmakoterapie v sexuologii
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Eduard Gemza
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya, Kremnica
Systém manažérstva kvality – dvojročné skúsenosti a porovnanie kvality liečebného a ošetrovateľského procesu na gerontopsychiatrickom oddelení psychiatrickej nemocnice
MUDr. Dagmar Breznoščáková
1. Psychiatrická klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
18th European Congress of Psychiatry 27. 2. – 2. 3. 2010, Mníchov
OSOBNOSŤ
MUDr. Eva Pálová, PhD.
ODPORÚčANIA PRE PRAX
MUDr. Dagmar Breznoščáková
1. Psychiatrická klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
Profylaktická liečba bipolárnej afektívnej poruchy
Profylaktická liečba bipolárnej afektívnej poruchy (BAP) je snáď najkomplikovanejšou v rámci liečby BAP a neoficiálne môže byť rok 2009 nazvaný rokom „odporúčaní pre BAP“. Profylaktická liečba by v zásade po zvládnutí akútneho stavu mala trvať minimálne dva roky a u rizikového pacienta viac ako päť rokov. Dnes máme k dispozícii rôzne odporúčania pre profylaktickú liečbu BAP (BAP, TMAP-BDA, NICE, APA, CANMAT), ale medzi najakceptovanejšiu psychofarmakologickú liečbu (A) patrí liečba: lítiom, olanzapínom, valproátom, quetiapínom v monoterapii alebo v rôznych kombináciách či augmentačne spolu s psychosociálnou intervenciou (psychoedukácia + kognitívno-behaviorálna či interpersonálna psychoterapia), pričom vždy treba mať na mysli pomer rizika a benefitu pre pacienta.
Kľúčové slová: bipolárna afektívna porucha, profylaxia/tymoprofylaxia, dlhodobá liečba, odporúčania, psychofarmakologická liečba, psychosociálna intervencia.

Long-term treatment of bipolar disorder
Long-term treatment BD is the most complicated in treatment BD and may be the year 2009 allegedly called the „bipolar Guidelines Year“. Maintenance treatment after treatment acute fase has been two years minimally and five years in patient with higher risk. Today we have rather guidelines for long-term treatment BD (BAP, TMAP-BDA, NICE, APA, CANMAT) but among the most accepted psychopharmacological treatment (A) belong: lithium, olanzapine, divalproex, quetiapine in monotherapy or in rather combinations with psychosocial intervention (psychoeducation + cognitive-behavioral psychotherapy or interpersonal psychotherapy) in respect of profit and risk for patient.
Key words: bipolar disorder, profylaxion/thymoprofylaxion, long-term treatment, guidelines, psychofarmacological treatment, psychosocial intervention.
DISKUSNÉ FÓRUM
MUDr. Elena Žigová
Psychiatrická nemocnica P. Pinela, Pezinok
Diskusné fórum psychiatrov
PSYCHOTERAPIA
PhDr. Marina Stejskalová
Dětská psychiatrická klinika FN Motol, 2. LF UK, Praha
Muzikoterapie v klinické praxi
created by © zooom.sk s.r.o.