Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Jozef Dragašek, PhD.
1. psychiatrická klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Jozef Dragašek, PhD.
1. psychiatrická klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
Stimulácia blúdivého nervu v liečbe farmakorezistentnej depresie
Mgr. Petra Elizabeth Váchová
Lékařská fakulta UK v Plzni
MUDr. Luboš Janů, Ph.D.
Psychiatrická klinika FN Plzeň
MUDr. Sylva Racková
Psychiatrická klinika FN Plzeň
Patogeneze závislosti
MUDr. Martin Bareš
Psychiatrické centrum Praha, Katedra psychiatrie a lékařské psychologie, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
MUDr. Tomáš Novák
Psychiatrické centrum Praha, Katedra psychiatrie a lékařské psychologie, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Zvýšení dávky antidepresiva při nedostatečné odpovědi na léčbu u pacientů s depresivní poruchou
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Méně obvyklé postupy v léčbě mánie
MUDr. Kateřina Sheardová
I. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny, Brno
Mírná kognitivní porucha v praxi
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
I. neurologická klinika LF MU, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno, Centrum pro abnormní pohyby a parkinsonismus, Brno
Současné trendy v léčbě Parkinsonovy nemoci
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Lívia Vavrušová, PhD.
Psychiatrická klinika FNsP, Bratislava
Olanzapín palmoát, depotná forma atypického antipsychotika
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
doc. MUDr. Eduard Kolibáš, CSc.
Psychiatrická klinika LF UK a FNsP Bratislava Staré Mesto
prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.
Psychiatrická klinika LF UK a FNsP Bratislava Staré Mesto
Liečba olanzapínom a štandardné EEG
Olanzapín je atypické antipsychotikum. Pri atypických antipsychotikách, ale aj pri iných antipsychotikách, sa vyskytujú epileptické paroxyzmy alebo EEG (elektroencefalografické) abnormity v priebehu liečby. Napríklad liečba klozapínom je spojená s neobvykle vysokým výskytom EEG abnormít. Cieľom našej štúdie bolo sledovanie zmien EEG v priebehu liečby olanzapínom. V súbore 76 pacientov vo veku 18 – 79 rokov (29 žien a 47 mužov) boli hodnotené rutinné EEG záznamy snímané v bdelom relaxovanom stave. EEG záznamy boli hodnotené ako normálne (39 záznamov; 51,3 %), ostatné ako abnormné, resp. patologické. Išlo o: 1. záznamy s pomalými vlnami – 27 záznamov (35,5 %); 2. paroxyzmálne hypersychrómne záznamy – 5 záznamov (6,6 %); 3. hroty/ostré vlny – 5 záznamov (6,6 %). Nálezy sa diskutujú a porovnávajú aj s našimi predchádzajúcimi nálezmi u pacientov liečených klozapínom.
Kľúčové slová: schizofrénia, olanzapín, zmeny EEG, epileptiformná aktivita.

Olanzapine treatment and standard EEG
Olanzapine is an atypical antipsychotic drug. Treatment with atypical antipsychotics, but also with older antipsychotics, is associated with risk of epileptic seizures or EEG abnormalities. For example treatment with clozapine is associated with unusually high incidence of EEG abnormalities. The aim of our study was to follow EEG changes in the treatment with olanzapine. In a group of 76 patients (18 – 79 y; 29 women, 47 men) were rutine awake EEG recordings performed. EEGs were classified as normal (39 recordings; 51,3 %), others as abnormal or pathologic. They were: 1. Records with slow waves – 27 records (35,5 %); 2. Paroxysmal bilateral hypersynchrony – 5 records (6,6 %); Spikes/sharp waves – 5 records (6,6 %). Results are discussed and compared with our previous results obtained in a group of patients treated with clozapine.
Key words: schizophrenia, olanzapine, changes in EEG, epileptiform activity.
MUDr. Jozef Benkovič
Odborný liečebný ústav psychiatrický n. o., Predná Hora
Použitie kognitívno-behaviorálnej terapie u klientky s kleptomániou
MUDr. Michal Patarák
Psychiatrické oddelenie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Monoterapia amisulpridom u dojčiacej psychotickej pacientky
V SKRATKE
doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN, Praha
Farmakoterapie v sexuologii
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Eduard Gemza
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya, Kremnica
Systém manažérstva kvality – dvojročné skúsenosti a porovnanie kvality liečebného a ošetrovateľského procesu na gerontopsychiatrickom oddelení psychiatrickej nemocnice
MUDr. Dagmar Breznoščáková
1. Psychiatrická klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
18th European Congress of Psychiatry 27. 2. – 2. 3. 2010, Mníchov
OSOBNOSŤ
MUDr. Eva Pálová, PhD.
ODPORÚčANIA PRE PRAX
MUDr. Dagmar Breznoščáková
1. Psychiatrická klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
Profylaktická liečba bipolárnej afektívnej poruchy
DISKUSNÉ FÓRUM
MUDr. Elena Žigová
Psychiatrická nemocnica P. Pinela, Pezinok
Diskusné fórum psychiatrov
PSYCHOTERAPIA
PhDr. Marina Stejskalová
Dětská psychiatrická klinika FN Motol, 2. LF UK, Praha
Muzikoterapie v klinické praxi
created by © zooom.sk s.r.o.