Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Jozef Dragašek, PhD.
1. psychiatrická klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Jozef Dragašek, PhD.
1. psychiatrická klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
Stimulácia blúdivého nervu v liečbe farmakorezistentnej depresie
Mgr. Petra Elizabeth Váchová
Lékařská fakulta UK v Plzni
MUDr. Luboš Janů, Ph.D.
Psychiatrická klinika FN Plzeň
MUDr. Sylva Racková
Psychiatrická klinika FN Plzeň
Patogeneze závislosti
MUDr. Martin Bareš
Psychiatrické centrum Praha, Katedra psychiatrie a lékařské psychologie, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
MUDr. Tomáš Novák
Psychiatrické centrum Praha, Katedra psychiatrie a lékařské psychologie, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Zvýšení dávky antidepresiva při nedostatečné odpovědi na léčbu u pacientů s depresivní poruchou
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Méně obvyklé postupy v léčbě mánie
MUDr. Kateřina Sheardová
I. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny, Brno
Mírná kognitivní porucha v praxi
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
I. neurologická klinika LF MU, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno, Centrum pro abnormní pohyby a parkinsonismus, Brno
Současné trendy v léčbě Parkinsonovy nemoci
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Lívia Vavrušová, PhD.
Psychiatrická klinika FNsP, Bratislava
Olanzapín palmoát, depotná forma atypického antipsychotika
Schizofrénia je závažná psychická porucha a pacienti, ktorí na túto poruchu trpia, sú viac-menej odkázaní na celoživotnú liečbu. Pri akomkoľvek ochorení môžeme očakávať lepšiu alebo horšiu spoluprácu pri liečbe. Pri dlhodobých ochoreniach adherencia k liečbe v priebehu času klesá. Depotné preparáty nám pomáhajú zabezpečiť konzistentnú plazmatickú koncentráciu lieku, predvídateľnú biologickú dostupnosť, u pacienta je eliminované riziko úmyselného alebo neúmyselného predávkovania, vyhneme sa utajenej non-adherencii s antipsychotikom (či už je úmyselná alebo neúmyselná), okamžite vieme identifikovať pacientov, ktorí odmietnu podanie injekcie alebo u ktorých injekcia nebola podaná, lebo zabudli. Olanzapín palmoát (obrázok 1) je depotné atypické antipsychotikum. Je dostupný ako 210, 300 alebo 405 mg monohydrát palmoátu olanzapínu v injekčnej liekovke. Je určený na udržiavaciu liečbu dospelých pacientov so schizofréniou, dostatočne stabilizovaných počas akútnej liečby perorálnym olanzapínom. Liek sa podáva každé 2 alebo 4 týždne, hlboko intramuskulárne.
Kľúčové slová: depotný olanzapín, post-injekčný syndróm, schizofrénia, adherencia.

Olanzapine pamoate, a depot formulation of an atypical antipsychotic
Schizophrenia is a severe mental disorder and patients with schizophrenia are practically dependent on the treatment throughout their life. The compliance of patient could be better or worse in association with any disease. In regard to long-term disorders the adherence to therapy declines with time. Depot medication helps to maintain consistent plasmatic concentration of the drug, predictable bioavailability; it eliminates further the risk of intentionally or unintentionally overdosing and of the hidden non-adherence (intentional or not intentional) and enables to identify patients, who reject administration of injection or forget to take it again. Olanzapine pamoate monohydrate (picture 1) is a depot atypical antipsychotic, available in 210 mg, 300 mg or 405 mg vial. It is indicated for maintenance therapy of adults with schizophrenia sufficiently stabilised by oral olanzapine in acute therapy. The drug is administrated deeply intramuscularly every two or four weeks.
Key words: olanzapine depot, post-injection syndrome, schizophrenia, adherence.
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
doc. MUDr. Eduard Kolibáš, CSc.
Psychiatrická klinika LF UK a FNsP Bratislava Staré Mesto
prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.
Psychiatrická klinika LF UK a FNsP Bratislava Staré Mesto
Liečba olanzapínom a štandardné EEG
MUDr. Jozef Benkovič
Odborný liečebný ústav psychiatrický n. o., Predná Hora
Použitie kognitívno-behaviorálnej terapie u klientky s kleptomániou
MUDr. Michal Patarák
Psychiatrické oddelenie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Monoterapia amisulpridom u dojčiacej psychotickej pacientky
V SKRATKE
doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN, Praha
Farmakoterapie v sexuologii
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Eduard Gemza
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya, Kremnica
Systém manažérstva kvality – dvojročné skúsenosti a porovnanie kvality liečebného a ošetrovateľského procesu na gerontopsychiatrickom oddelení psychiatrickej nemocnice
MUDr. Dagmar Breznoščáková
1. Psychiatrická klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
18th European Congress of Psychiatry 27. 2. – 2. 3. 2010, Mníchov
OSOBNOSŤ
MUDr. Eva Pálová, PhD.
ODPORÚčANIA PRE PRAX
MUDr. Dagmar Breznoščáková
1. Psychiatrická klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
Profylaktická liečba bipolárnej afektívnej poruchy
DISKUSNÉ FÓRUM
MUDr. Elena Žigová
Psychiatrická nemocnica P. Pinela, Pezinok
Diskusné fórum psychiatrov
PSYCHOTERAPIA
PhDr. Marina Stejskalová
Dětská psychiatrická klinika FN Motol, 2. LF UK, Praha
Muzikoterapie v klinické praxi
created by © zooom.sk s.r.o.