Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Jozef Dragašek, PhD.
1. psychiatrická klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Jozef Dragašek, PhD.
1. psychiatrická klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
Stimulácia blúdivého nervu v liečbe farmakorezistentnej depresie
Mgr. Petra Elizabeth Váchová
Lékařská fakulta UK v Plzni
MUDr. Luboš Janů, Ph.D.
Psychiatrická klinika FN Plzeň
MUDr. Sylva Racková
Psychiatrická klinika FN Plzeň
Patogeneze závislosti
MUDr. Martin Bareš
Psychiatrické centrum Praha, Katedra psychiatrie a lékařské psychologie, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
MUDr. Tomáš Novák
Psychiatrické centrum Praha, Katedra psychiatrie a lékařské psychologie, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Zvýšení dávky antidepresiva při nedostatečné odpovědi na léčbu u pacientů s depresivní poruchou
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Méně obvyklé postupy v léčbě mánie
MUDr. Kateřina Sheardová
I. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny, Brno
Mírná kognitivní porucha v praxi
Přechodný stav mezi kognitivními změnami ve stáří a demencí se nazývá mírná kognitivní porucha (MCI). Byly popsány klinické subtypy MCI, které jsou prodromálními stadii různých typů demence. Nejčastěji je zmiňována amnestická forma MCI (a-MCI), která je považována za prodromální stadium Alzheimerovy nemoci (AN). Riziko konverze a-MCI do AN je udáváno mezi 10–15 % za rok, proto je v současnosti MCI v popředí zájmu výzkumu. Tento syndrom je studován v souvislosti s biomarkery patologie AN, což jsou především likvorové biomarkery, MRI volumometrie a PET vyšetření, které umožňují lépe definovat rizikové skupiny MCI pro přechod do demence. Dle moderních kritérií lze MCI dostatečně spolehlivě diagnostikovat. Populace s MCI bude potenciálním cílem léčebných strategií modifikujících onemocnění, proto by se diagnostika tohoto syndromu měla stát rutinní praxí specialistů zabývajících se demencí.
Kľúčové slová: demence, mírná kognitivní porucha, diagnostika.

Mild cognitive impairment in clinical practices
A clinical transitional state between the cognitive changes of aging and dementia is referred to as mild cognitive impairment (MCI). Clinical subtypes of MCI have been recognized, they include prodromal forms of a variety of dementias. Most of the literature refers to the amnestic form of MCI (a-MCI), which is likely a precursor of Alzheimer´s disease (AD). The rate of conversion from a-MCI to AD is estimated to 10–15 % per year, therefore MCI has generated a great deal of research. Better understanding of this syndrome has lead to invention of biomarkers related to AD pathology mainly including CSF biomarkers, MRI volumetry and PET imaging. These will help to predict the risk of conversion from MCI to dementia. Modern criteria for MCI are available and reliable. MCI is a potential target population for disease modifying therapies; therefore identifying this syndrome should become a routine part of clinical practice.
Key words: dementia, mild cognitive impairment, diagnostics.
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
I. neurologická klinika LF MU, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno, Centrum pro abnormní pohyby a parkinsonismus, Brno
Současné trendy v léčbě Parkinsonovy nemoci
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Lívia Vavrušová, PhD.
Psychiatrická klinika FNsP, Bratislava
Olanzapín palmoát, depotná forma atypického antipsychotika
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
doc. MUDr. Eduard Kolibáš, CSc.
Psychiatrická klinika LF UK a FNsP Bratislava Staré Mesto
prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.
Psychiatrická klinika LF UK a FNsP Bratislava Staré Mesto
Liečba olanzapínom a štandardné EEG
MUDr. Jozef Benkovič
Odborný liečebný ústav psychiatrický n. o., Predná Hora
Použitie kognitívno-behaviorálnej terapie u klientky s kleptomániou
MUDr. Michal Patarák
Psychiatrické oddelenie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Monoterapia amisulpridom u dojčiacej psychotickej pacientky
V SKRATKE
doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN, Praha
Farmakoterapie v sexuologii
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Eduard Gemza
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya, Kremnica
Systém manažérstva kvality – dvojročné skúsenosti a porovnanie kvality liečebného a ošetrovateľského procesu na gerontopsychiatrickom oddelení psychiatrickej nemocnice
MUDr. Dagmar Breznoščáková
1. Psychiatrická klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
18th European Congress of Psychiatry 27. 2. – 2. 3. 2010, Mníchov
OSOBNOSŤ
MUDr. Eva Pálová, PhD.
ODPORÚčANIA PRE PRAX
MUDr. Dagmar Breznoščáková
1. Psychiatrická klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
Profylaktická liečba bipolárnej afektívnej poruchy
DISKUSNÉ FÓRUM
MUDr. Elena Žigová
Psychiatrická nemocnica P. Pinela, Pezinok
Diskusné fórum psychiatrov
PSYCHOTERAPIA
PhDr. Marina Stejskalová
Dětská psychiatrická klinika FN Motol, 2. LF UK, Praha
Muzikoterapie v klinické praxi
created by © zooom.sk s.r.o.