Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Jozef Dragašek, PhD.
1. psychiatrická klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Jozef Dragašek, PhD.
1. psychiatrická klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
Stimulácia blúdivého nervu v liečbe farmakorezistentnej depresie
Mgr. Petra Elizabeth Váchová
Lékařská fakulta UK v Plzni
MUDr. Luboš Janů, Ph.D.
Psychiatrická klinika FN Plzeň
MUDr. Sylva Racková
Psychiatrická klinika FN Plzeň
Patogeneze závislosti
Závislost je komplexní chronické onemocnění CNS, jehož příčiny vzniku jsou multifaktoriální. Existuje množství rozdílných pohledů na vznik a původ závislosti jako nemoci. Závislost je složitým interdisciplinárním problémem, proto se v odborné literatuře nenachází jen jedno vysvětlení vzniku závislostního chování. I když je v dnešní době dávána přednost biologickým teoriím, i ostatní teze hrají důležitou roli v hledání predispozičních faktorů nemoci zvané závislost. Při ambulantní léčbě je obtížné postihnout všechny faktory, které mohou být jedním ze spouštěčů dlouhodobého abúzu, závislosti. Je obtížné je eliminovat farmakologickou nebo psychologickou cestou nebo jim předcházet. Tento článek by měl nabídnout krátkou a přehlednou exkurzi ke kořenům závislosti a usnadnit tak následné hledání účinné terapie.
Kľúčové slová: discentní přístup, homeostáza, kodependence, makroprostředí, mikroprostředí, NAc, Piaget, teorie attachementu, transakční analýza, trigger.

Pathogenesis of addiction
Dependence is a complex chronic desease of CNS, the creation reasons of which are multifactorial. A lot of different views on origin and background of addiction as a desease exist. Addiction is a complex interdisciplinary problem, therefore more than one explanation of addictive behaviour origin can be found in a specialized literature. Despite the fact that preference is given to biological theories currently, also other theses play an important role in searching for predisposited factors of a desease called addiction. During the ambulatory treatment it is surely difficult to cover all factors responsible for starting long term abuse, addiction. It is complicated to eliminate them through pharmacological or psychological way or prevent them. This article should offer a short and transparent excursion to the roots of dependence and thus enable a subsequent search for an efficient therapy.
Key words: discent approach, homeostasis codependence, macro environment, micro environment, NAc, Piaget, attachement theory, transaction analysis, trigger.
MUDr. Martin Bareš
Psychiatrické centrum Praha, Katedra psychiatrie a lékařské psychologie, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
MUDr. Tomáš Novák
Psychiatrické centrum Praha, Katedra psychiatrie a lékařské psychologie, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Zvýšení dávky antidepresiva při nedostatečné odpovědi na léčbu u pacientů s depresivní poruchou
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Méně obvyklé postupy v léčbě mánie
MUDr. Kateřina Sheardová
I. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny, Brno
Mírná kognitivní porucha v praxi
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
I. neurologická klinika LF MU, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno, Centrum pro abnormní pohyby a parkinsonismus, Brno
Současné trendy v léčbě Parkinsonovy nemoci
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Lívia Vavrušová, PhD.
Psychiatrická klinika FNsP, Bratislava
Olanzapín palmoát, depotná forma atypického antipsychotika
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
doc. MUDr. Eduard Kolibáš, CSc.
Psychiatrická klinika LF UK a FNsP Bratislava Staré Mesto
prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.
Psychiatrická klinika LF UK a FNsP Bratislava Staré Mesto
Liečba olanzapínom a štandardné EEG
MUDr. Jozef Benkovič
Odborný liečebný ústav psychiatrický n. o., Predná Hora
Použitie kognitívno-behaviorálnej terapie u klientky s kleptomániou
MUDr. Michal Patarák
Psychiatrické oddelenie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Monoterapia amisulpridom u dojčiacej psychotickej pacientky
V SKRATKE
doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN, Praha
Farmakoterapie v sexuologii
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Eduard Gemza
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya, Kremnica
Systém manažérstva kvality – dvojročné skúsenosti a porovnanie kvality liečebného a ošetrovateľského procesu na gerontopsychiatrickom oddelení psychiatrickej nemocnice
MUDr. Dagmar Breznoščáková
1. Psychiatrická klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
18th European Congress of Psychiatry 27. 2. – 2. 3. 2010, Mníchov
OSOBNOSŤ
MUDr. Eva Pálová, PhD.
ODPORÚčANIA PRE PRAX
MUDr. Dagmar Breznoščáková
1. Psychiatrická klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
Profylaktická liečba bipolárnej afektívnej poruchy
DISKUSNÉ FÓRUM
MUDr. Elena Žigová
Psychiatrická nemocnica P. Pinela, Pezinok
Diskusné fórum psychiatrov
PSYCHOTERAPIA
PhDr. Marina Stejskalová
Dětská psychiatrická klinika FN Motol, 2. LF UK, Praha
Muzikoterapie v klinické praxi
created by © zooom.sk s.r.o.