Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Nicole Baková, prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., MUDr. Eva Kitzlerová, MUDr. Lucie Stárková, MUDr. Miroslav Sekot, MUDr. Jana Peichlová, MUDr. Andrea Howardová
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha
Denní stacionář jako alternativa hospitalizační péče
doc. MUDr. Eduard Kolibáš, CSc.
Klinika gerontopsychiatrie LFUK a FNsP Milosrdných bratov, Bratislava
Venlafaxin v liečbe depresívnych porúch v starobe
Autor spracoval údaje o akútnej (8-týždňovej) fáze ambulantnej liečby súboru 34 pacientov s rekurentnou depresívnou poruchou (30 pacientov) a pacientov s depresívnou poruchou pri bipolárnej afektívnej poruche (4 pacienti) vo veku 65–84 rokov (priemerný vek 72,21 r.). V hodnotenom 8-týždňovom období dosiahlo remisiu 44,12 % pacientov, výrazné zlepšenie stavu sa dosiahlo u ďalších 32,35 % pacientov. Mierne nežiaduce účinky liečby sa vyskytli u 26,47 % pacientov, stredne ťažké alebo ťažké nežiaduce účinky sa zaznamenali u 5,88 % pacientov. U žiadneho z pacientov sa nezistilo zhoršenie somatického stavu v priebehu liečby. Pozoroval sa štatisticky nevýznamný trend zvyšovania frekvencie nežiaducich účinkov liečby pri vyšších iniciálnych denných dávkach venlafaxínu a tiež štatisticky nevýznamný trend zvyšovania frekvencie remisií pri použití vyšších maximálnych denných dávok lieku. Získané údaje sa zhodujú s údajmi z kontrolovaných štúdií a potvrdzujú dobrú účinnosť, bezpečnosť a dobre tolerovanie liečby venlafaxínom pacientmi vo vyššom veku.
MUDr. Mária Krížová, MUDr. Milena Piecková
Psychiatrické oddelenie ÚVN, Ružomberok
Riziko intoxikácie lithiom v kombinácii s antibiotickou terapiou
MUDr. Klára Látalová
Psychiatrická klinika FN a LF UP v Olomouci
Milnacipran u pacientky s generalizovanou úzkostnou poruchou
AMBULANTNÁ PSYCHIATRIA
MUDr. Erik Herman
Psychiatrická ambulance, Praha
Suicidalita v ambulantní psychiatrii
KOMENTÁRE
MUDr. Martin Anders, PhD.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha
46. Česko-slovenská psychofarmakologická konference v Lázních Jeseník
doc. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.
Psychiatrická klinika FN a LFUK, Bratislava
VI. neuropsychofarmakologický (maďarský) kongres
PREHĽADNÉ čLÁNKY
Mgr. Petra Houbová, MUDr. Ján Praško, CSc., PhDr. Marek Preiss
Psychiatrické centrum Praha, Centrum neuropsychiatrických studií, 3. LF UK v Praze
Závislá porucha osobnosti – diagnostika a léčba
MUDr. Michal Goetz, doc. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Dětská psychiatrická klinika UK 2.LF a FN Motol, Praha
Panická porucha u dětí a adolescentů – část 1.
Ing. MUDr. Aleš Urban, MUDr. Jiří Masopust
Psychiatrická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Münchhausenův syndrom
MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
I. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny a Centrum pro abnormní pohyby a parkinsonizmus, Brno Department of Neuroscience, University of Minnesota, USA
Zvýšená denní spavost a ataky náhlého usnutí u pacientů s Parkinsonovou nemocí
MUDr. Jiřina Kosová
Psychiatrické centrum Praha, Centrum neuropsychiatrických studií, 3. LF UK v Praze
Vysazení medikace u úzkostných a afektivních poruch
MUDr. Jiří Kutina
psychiatr a posudkový lékař
Problematika posuzování v psychiatrii
V SKRATKE
MUDr. Miroslava Navrátilová,
JIP psychiatrické kliniky, Poradna pro poruchy metabolizmu a výživy FN Brno
MUDr. Libuše Stárková, CSc.
2. psychiatrická klinika FN Olomouc
Malnutrice u gerontopsychiatricky nemocných
created by © zooom.sk s.r.o.