Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Nicole Baková, prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., MUDr. Eva Kitzlerová, MUDr. Lucie Stárková, MUDr. Miroslav Sekot, MUDr. Jana Peichlová, MUDr. Andrea Howardová
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha
Denní stacionář jako alternativa hospitalizační péče
doc. MUDr. Eduard Kolibáš, CSc.
Klinika gerontopsychiatrie LFUK a FNsP Milosrdných bratov, Bratislava
Venlafaxin v liečbe depresívnych porúch v starobe
MUDr. Mária Krížová, MUDr. Milena Piecková
Psychiatrické oddelenie ÚVN, Ružomberok
Riziko intoxikácie lithiom v kombinácii s antibiotickou terapiou
MUDr. Klára Látalová
Psychiatrická klinika FN a LF UP v Olomouci
Milnacipran u pacientky s generalizovanou úzkostnou poruchou
AMBULANTNÁ PSYCHIATRIA
MUDr. Erik Herman
Psychiatrická ambulance, Praha
Suicidalita v ambulantní psychiatrii
KOMENTÁRE
MUDr. Martin Anders, PhD.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha
46. Česko-slovenská psychofarmakologická konference v Lázních Jeseník
doc. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.
Psychiatrická klinika FN a LFUK, Bratislava
VI. neuropsychofarmakologický (maďarský) kongres
PREHĽADNÉ čLÁNKY
Mgr. Petra Houbová, MUDr. Ján Praško, CSc., PhDr. Marek Preiss
Psychiatrické centrum Praha, Centrum neuropsychiatrických studií, 3. LF UK v Praze
Závislá porucha osobnosti – diagnostika a léčba
MUDr. Michal Goetz, doc. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Dětská psychiatrická klinika UK 2.LF a FN Motol, Praha
Panická porucha u dětí a adolescentů – část 1.
Ing. MUDr. Aleš Urban, MUDr. Jiří Masopust
Psychiatrická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Münchhausenův syndrom
MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
I. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny a Centrum pro abnormní pohyby a parkinsonizmus, Brno Department of Neuroscience, University of Minnesota, USA
Zvýšená denní spavost a ataky náhlého usnutí u pacientů s Parkinsonovou nemocí
MUDr. Jiřina Kosová
Psychiatrické centrum Praha, Centrum neuropsychiatrických studií, 3. LF UK v Praze
Vysazení medikace u úzkostných a afektivních poruch
MUDr. Jiří Kutina
psychiatr a posudkový lékař
Problematika posuzování v psychiatrii
Mezi psychiatrem a posudkovým lékařem dochází často k nedorozuměním, daným tím, že oba ne přesně vědí, co po sobě vzájemně chtějí a potřebují. Psychiatr má jen mlhavé ponětí o principech posuzování zdravotního stavu pro účely invalidity a posudkový lékař zase má jen matné ponětí o psychiatrii, vesměs ze svého medického dávnověku. Účelem článku je přiblížit psychiatrům principy posuzování toho, čemu se říká dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, pro jejich snadnější domluvu s posudkáři ve prospěch všech zúčastněných a zejména pacientů.
Kľúčové slová: psychiatrie, posudkové lékařství, invalidita, práce a zdravotní stav, dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav.

Psychiatry and Assessment Medicine, review of some interdisciplinar problems
There are often misunderstandings between psychiatrists and advisory doctors, which are given by the fact they both don’t know, what one wants and needs from other. Psychiatrist has only vague understanding to principles of assessing health status for purposes of invalidity and advisory doctor has only a vague understanding to psychiatry, largely from his distant medical past. The goal of this article is to explain to psychiatrists principles of assessing, what is named long-lasting unfavourable health status, for their better communication with advisory doctors in favour of all participants and mainly patients.
Key words: psychiatry, assessment medicine, disability, labour and health, long term inaptibility.
V SKRATKE
MUDr. Miroslava Navrátilová,
JIP psychiatrické kliniky, Poradna pro poruchy metabolizmu a výživy FN Brno
MUDr. Libuše Stárková, CSc.
2. psychiatrická klinika FN Olomouc
Malnutrice u gerontopsychiatricky nemocných
created by © zooom.sk s.r.o.