Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Nicole Baková, prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., MUDr. Eva Kitzlerová, MUDr. Lucie Stárková, MUDr. Miroslav Sekot, MUDr. Jana Peichlová, MUDr. Andrea Howardová
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha
Denní stacionář jako alternativa hospitalizační péče
doc. MUDr. Eduard Kolibáš, CSc.
Klinika gerontopsychiatrie LFUK a FNsP Milosrdných bratov, Bratislava
Venlafaxin v liečbe depresívnych porúch v starobe
MUDr. Mária Krížová, MUDr. Milena Piecková
Psychiatrické oddelenie ÚVN, Ružomberok
Riziko intoxikácie lithiom v kombinácii s antibiotickou terapiou
MUDr. Klára Látalová
Psychiatrická klinika FN a LF UP v Olomouci
Milnacipran u pacientky s generalizovanou úzkostnou poruchou
AMBULANTNÁ PSYCHIATRIA
MUDr. Erik Herman
Psychiatrická ambulance, Praha
Suicidalita v ambulantní psychiatrii
KOMENTÁRE
MUDr. Martin Anders, PhD.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha
46. Česko-slovenská psychofarmakologická konference v Lázních Jeseník
doc. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.
Psychiatrická klinika FN a LFUK, Bratislava
VI. neuropsychofarmakologický (maďarský) kongres
PREHĽADNÉ čLÁNKY
Mgr. Petra Houbová, MUDr. Ján Praško, CSc., PhDr. Marek Preiss
Psychiatrické centrum Praha, Centrum neuropsychiatrických studií, 3. LF UK v Praze
Závislá porucha osobnosti – diagnostika a léčba
MUDr. Michal Goetz, doc. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Dětská psychiatrická klinika UK 2.LF a FN Motol, Praha
Panická porucha u dětí a adolescentů – část 1.
V úvodu přehledové práce autoři připomínají obecnou koncepci panické poruchy a problémy její aplikace na dětský a dorostový věk. Podávají souhrnný přehled epidemiologických studií o výskytu panické poruchy jak v retrospektivních studiích u dospělých, tak i v klinických a průřezových studiích dětské a adolescentní populace.
Kľúčové slová: panická porucha, agorafobie, děti, adolescenti.
Kľúčové slová MeSH: porucha panická – dieťa, adolescent; agorafóbia.

PANIC DISORDER IN CHILDREN AND ADOLESCENTS – PART 1: FUNDAMENTALS OF PRESENT CONCEPT AND EPIDEMIOLOGY
In the introduction of the review article the authors remind of general conception of panic disorder and problems of its application on children and adolescent age. They make a survey of epidemiological data about the occurrence of panic disorder both in retrospective studies in adults and in clinical and normative studies of children and adolescent population.
Key words: panic disorder, agoraphobia, children, adolescents.
Key words MeSH: panic disorder – child, adolescent; agoraphobia.
Ing. MUDr. Aleš Urban, MUDr. Jiří Masopust
Psychiatrická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Münchhausenův syndrom
MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
I. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny a Centrum pro abnormní pohyby a parkinsonizmus, Brno Department of Neuroscience, University of Minnesota, USA
Zvýšená denní spavost a ataky náhlého usnutí u pacientů s Parkinsonovou nemocí
MUDr. Jiřina Kosová
Psychiatrické centrum Praha, Centrum neuropsychiatrických studií, 3. LF UK v Praze
Vysazení medikace u úzkostných a afektivních poruch
MUDr. Jiří Kutina
psychiatr a posudkový lékař
Problematika posuzování v psychiatrii
V SKRATKE
MUDr. Miroslava Navrátilová,
JIP psychiatrické kliniky, Poradna pro poruchy metabolizmu a výživy FN Brno
MUDr. Libuše Stárková, CSc.
2. psychiatrická klinika FN Olomouc
Malnutrice u gerontopsychiatricky nemocných
created by © zooom.sk s.r.o.