Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc., doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D.
Psychiatrická klinika FN Olomouc
Mirtazapin (Remeron) v léčbě těžké deprese
MUDr. Homayun Shahpesandy, MUDr. Zuzana Janíková, MUDr. Ružena Mojžišová, MUDr. Andrea Miklovičová
Psychiatrické oddelenie NsP Liptovský Mikuláš
Amisulprid v liečbe schizofrénnych porúch: skúsenosti z psychiatrického oddelenia nsp Liptovský Mikuláš
KOMENTÁRE
MUDr. Martin Anders, Ph.D.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha
45. česko-slovenská psychofarmakologická konference
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Libuše Stárková, CSc
Psychiatrická klinika FN Olomouc
Kognitivně – behaviorální terapie: praktické užití v ordinaci pedopsychiatra
MUDr. Martin Pretl, CSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Syndrom neklidných končetin
MUDr. Ľubica Forgáčová
Psychiatrická klinika SZU, Bratislava
„Double“ depresia – klinické charakteristiky a liečba
MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
Psychiatrické centrum Praha, III. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Centrum neuropsychiatrických studií
Antipsychotika druhé generace v léčbě akutní psychotické agitovanosti
MUDr. Mária Králová, PhD.
Psychiatrická klinika LFUK a FN, Bratislava
K pohlavným rozdielom v klinickom obraze depresie
Práca podáva literárny prehľad súčasných poznatkov a postojov k problematike pohlavných rozdielov v klinickom obraze depresie. Popisuje, čo je dnes známe o špecifikách symptomatiky, závažnosti, priebehových charakteristík, suicidality a komorbidity pri depresii u žien všeobecne a aj pri jednotlivých typoch depresie. Na záver sumarizuje odporúčania, na ktoré oblasti je potrebné sa zamerať pri hodnotení depresie u žien.
Kľúčové slová: depresia, pohlavné rozdiely, klinický obraz.

Gender differences in the clinical picture of depression
Article reviews present knowledge and attitudes to the topic of gender differences in the clinical presentation of depression. It describes, what is today known about the specifics of symptomatology, severity, course characteristics, suicidality and comorbidity of depression in women in general and in different types of depression. At last it gives some recommendations what are the areas of concern in evaluation of depression in women.
Key words: depression, gender differences, clinical presentation.
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.
Psychiatrická klinika LF a FN Brno
Interakce antipsychotik a antiepileptik
SLOVO ÚVODOM
prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc.
Slovo úvodem
V SKTRATKE
doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UP v Olomouci
Bipolární afektivní porucha
created by © zooom.sk s.r.o.