Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Libor Chvíla. CSc., PhDr. Oldřich Bajger
Psychiatricko-psychologická ambulance, Ostrava
Žádoucí – nežádoucí účinky olanzapinu
MUDr. Lívia Vavrušová, MUDr. Zuzana Benedeková
Psychiatrická klinika SPAM, NsP Ružinov, Bratislava
Problém komorbidity duševných a telesných ochorení
Somatické ochorenia u pacientov trpiacich na schizofréniu sa vyskytujú často, ale nebývajú v ambulanciách prvého kontaktu zavčasu diagnostikované. Správné a skoré diagnostikovanie somatických ochorení komplikujú jednak samotné faktory schizofrenického ochorenia, ktoré vedú k zhoršeniu spolupráce s pacientom, a jednak časový faktor, ktorý komplikuje prácu lekárov prvého kontaktu. V našom sledovaní sme zistili, že viac ako polovica pacientov liečených pre schizofréniu trpí na somatické ochorenie a častý je výskyt viacerých somatických ochoreni u jedného pacienta súčasne. Prácou sme chceli upozornit na niektoré ochorenia, na ktoré je treba v ambulanciach prvého kontaktu myslieť.
MUDr. Radovan Vaškovský
Psychiatrické oddelenie NsP Nitra
Duálny antagonista – Venlafaxin v liečbe rekurentnej depresívnej poruchy
MUDr. Jan Tuček
Psychiatrické oddělení Nemocnice České Budějovice
Linka pomoci na internetu
KOMENTÁRE
prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc.
Psychiatrická klinika LF UP Olomouc
Vývoj psychiatrické péče – od stacionární ke komunitní – 2. část
MUDr. Martin Anders
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha
Zpráva o průběhu 44. česko–slovenské psychofarmakologické konference v Lázních Jeseník konané 5.–9. ledna 2002

Ze zahraničního tisku
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Alexandra Žourková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FNB, Brno
Měření poruch sexuálních funkcí při léčbě psychofarmaky
MUDr. Roman Jirák, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK Praha
Současné trendy v kognitivní farmakoterapii Alzheimerovy choroby
MUDr. Ivan André, Ph.D.
Psychiatrická klinika FN a LFUK Bratislava
Diagnostický proces a súčasná psychiatrická prax
MUDr. Claudia Borzová
Psychiatrická ambulance a poradna pro poruchy spánku a bdění, P-P klinika Kladno, s. r. o.
Léčba chronické nespavosti
V SKTRATKE
MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D., prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc.
Psychiatrická klinika LF UP, Olomouc
Deprese v perimenopauze – algoritmy léčby
created by © zooom.sk s.r.o.