Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Libor Chvíla. CSc., PhDr. Oldřich Bajger
Psychiatricko-psychologická ambulance, Ostrava
Žádoucí – nežádoucí účinky olanzapinu
MUDr. Lívia Vavrušová, MUDr. Zuzana Benedeková
Psychiatrická klinika SPAM, NsP Ružinov, Bratislava
Problém komorbidity duševných a telesných ochorení
MUDr. Radovan Vaškovský
Psychiatrické oddelenie NsP Nitra
Duálny antagonista – Venlafaxin v liečbe rekurentnej depresívnej poruchy
MUDr. Jan Tuček
Psychiatrické oddělení Nemocnice České Budějovice
Linka pomoci na internetu
KOMENTÁRE
prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc.
Psychiatrická klinika LF UP Olomouc
Vývoj psychiatrické péče – od stacionární ke komunitní – 2. část
MUDr. Martin Anders
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha
Zpráva o průběhu 44. česko–slovenské psychofarmakologické konference v Lázních Jeseník konané 5.–9. ledna 2002

Ze zahraničního tisku
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Alexandra Žourková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FNB, Brno
Měření poruch sexuálních funkcí při léčbě psychofarmaky
MUDr. Roman Jirák, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK Praha
Současné trendy v kognitivní farmakoterapii Alzheimerovy choroby
MUDr. Ivan André, Ph.D.
Psychiatrická klinika FN a LFUK Bratislava
Diagnostický proces a súčasná psychiatrická prax
Explicitné diagnostické systémy, ktoré sú výsledkom súčasného poznania v psychiatrii, majú predovšetkým pragmatickú hodnotu. Diagnostická práca by ale nemala byť redukovaná len na jednoduchý, explicitnými kritériami formulovaný proces. V práci sa predkladá diagnostický postup, kde sa popri platných diagnostických kategóriách uplatňuje aj syndrómová diagnostika v zmysle klinicko-patogenetického poňatia syndrómu. Taký postup umožňuje prirodzenejšie sledovanie vývoja a dynamiky duševných porúch, predchádza sa nežiadúcim diagnostickým revíziam.
Kľúčové slová: diagnostické systémy, diagnostický postup, syndrómová diagnostika.

Diagnostic evaluation and contemporary psychiatric practice
Explicit diagnostic protocols, resulting from the current knowledge of psychiatry, are mainly of pragmatic value. Diagnostic evaluation should not be reduced merely to a simple, clearly formulated or defined process. The diagnostic evaluation, including the diagnosis of clinico-pathological syndromes and valid diagnostic categories, is given in this article. This approach allows a more natural follow-up of the evolution and dynamics of psychiatric disorders.
Key words: diagnostic systems, diagnostic approach, diagnosis of syndromes.
MUDr. Claudia Borzová
Psychiatrická ambulance a poradna pro poruchy spánku a bdění, P-P klinika Kladno, s. r. o.
Léčba chronické nespavosti
V SKTRATKE
MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D., prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc.
Psychiatrická klinika LF UP, Olomouc
Deprese v perimenopauze – algoritmy léčby
created by © zooom.sk s.r.o.