Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Pavel Černák, PhD.
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela v Pezinku
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Pavel Černák, PhD.
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela v Pezinku
Neurobiológia cirkadiánnych rytmov a klinické aplikácie
MUDr. Mária Martinove, PhD.
OLÚP n. o., Predná Hora
MUDr. Mária Martinove ml.
Psychiatrické oddelenie NsP, Levoča
Alkoholizmus a jeho dôsledky u jedincov s vysokoškolským vzdelaním
doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK Praha
Racionální a neracionální užití antipsychotik v gerontopsychiatrii
MUDr. Miroslava Khollová
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
Shromažďování zvířat
doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
PhDr. Hana Kučerová, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Adherence a postoje pacientů k medikaci antipsychotiky
prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.
Sexuologický ústav VFN a 1. LF UK, Praha
Sexuální atraktivita a její determinanty
MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD.
Psychiatrická klinika SZU, FNsP Bratislava-Ružinov
Liečba bipolárnej afektívnej poruchy: manické a zmiešané epizódy, rýchle cyklovanie
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Iveta Fiziková
Psychiatrické oddelenie NsP Vaše Zdravie, Zvolen
Trvalá bludová porucha
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.
Psychiatrická klinika FN a LF UK, Bratislava
Strata pre slovenskú psychiatriu – odišiel prof. MUDr. Ivan Žucha, CSc.
MUDr. Jozef Dragašek, PhD.
1. Psychiatrická klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
2. konferencia o biologickej psychiatrii, 18. – 20. 06. 2009 Piešťany
OSOBNOSŤ
Mgr. Kamila Hudaková
MUDr. Pavel ČERNÁK, PhD.
created by © zooom.sk s.r.o.