Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Jan Tuček
Psychiatrické oddělení nemocnice České Budějovice
Quetiapin lékem první volby
MUDr. Naděžda Soukupová, MUDr. Ján Praško, CSc., MUDr. Jiřina Kosová
Psychiatrické centrum Praha, III. LF UK
Komorbidita agorafobie, panické poruchy a paranoidní poruchy osobnosti
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D., MUDr. Klára Látalová
Psychiatrická klinika, LF UP v Olomouci
Premenstruální dysforická porucha
MUDr. Michal Maršálek, CSc.
Psychiatrická léčebna Bohnice
Zásady dlouhodobé léčby deprese
MUDr. Petr Zvolský jr.
Psychiatrická klinika, VFN, I. LF a UK, Praha
Diagnóza Alzheimerovy nemoci pomocí škálovacích metod
MUDr. Beata Pašková
Psychiatrické centrum Praha
MUDr. Ján Praško, CSc., MUDr. Jiřina Kosová
Psychiatrické centrum Praha, III. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
MUDr. Hana Prašková
Denní sanatorium Horní Palata
Léčba poruch osobnosti II. část
doc. MUDr. Eva Topinková, CSc.
Geriatrická klinika 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Subkatedra gerontologie a geriatrie IPVZ, Praha
Zlepšení diagnózy demence v primární péči - role mezioborové spolupráce
Demence je obávaným onemocněním vyššího věku, které postihuje 5–8 % populace nad 65 let. Již dnes je v ČR více než 100 000 pacientů postiženo tímto onemocněním a každým rokem přibývá 25 000 nových onemocnění. Prodlužování střední délky života zvyšuje i riziko výskytu onemocnění. Bohužel demence patří nejen k nejrychleji narůstajícím, ale také k nejhůře diagnostikovaným onemocněním. U 60–70 % postižených není onemocnění rozpoznáno a u většiny diagnostikovaných případů je rozpoznáno pozdě, po 3–5 letech trvání nemoci. Jen 5 % z celkových nákladů je vynaloženo na diagnózu a léčbu, zbývajících 95 % na ošetřování a dlouhodobou ústavní léčbu. V textu se zabýváme příčinami pozdní a nesprávné diagnózy demence v klinické praxi. Jsou diskutovány kompetence praktického lékaře a jednotlivých specialistů a přínos mezioborové spolupráce pro zlepšení diagnózy a léčby demencí.
Kľúčové slová: demence, primární péče, gerontopsychiatrie.

Improvement of the diagnosing of dementia in primary care – the role of interdepartmental collaboration
Dementia is a worrying illness of the elderly age affecting 5–8 % of the population over 65 years of age. Today, in the Czech Republic, there are already over 100 000 patients suffering from this illness, and each year brings 25 000 new cases. The lengthening of the average lifetime also increases the incidence of the illness. Unfortunately, dementia is not only one of the diseases with the most rapidly increasing incidence, it is also one of the worst diagnosed. In 60–70 % of the cases the illness is not recognised, and in the majority of the diagnosed cases the disease is detected late, after 3–5 years. Only 5 % of the overall expenses are spent on diagnosis and treatment, while the remaining 95 % goes to patient care and long-term institutionalised treatment. In this paper we consider the causes of the late and incorrect diagnosis of dementia in clinical work. The competences of the practitioners and of the individual specialists are discussed, together with the contribution of interdepartmental collaboration in improving the diagnosis and treatment of dementia.
Key words: dementia, primary care, geriatric psychiatry.
PSYCHIATRIA V SKRATKE
MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D., prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc.
Psychiatrická klinika LF Univerzity Palackého, Olomouc
Farmakoterapie sociální fobie
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.
Psychiatrická klinika LF a FN Brno
Antidepresiva a QT interval
created by © zooom.sk s.r.o.