Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Jan Tuček
Psychiatrické oddělení nemocnice České Budějovice
Quetiapin lékem první volby
MUDr. Naděžda Soukupová, MUDr. Ján Praško, CSc., MUDr. Jiřina Kosová
Psychiatrické centrum Praha, III. LF UK
Komorbidita agorafobie, panické poruchy a paranoidní poruchy osobnosti
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D., MUDr. Klára Látalová
Psychiatrická klinika, LF UP v Olomouci
Premenstruální dysforická porucha
MUDr. Michal Maršálek, CSc.
Psychiatrická léčebna Bohnice
Zásady dlouhodobé léčby deprese
Význam dlouhodobé léčby deprese v posledních letech roste, protože se prokázalo, že opakování depresivních fází zhoršuje prognózu onemocnění. Po odeznění akutních příznaků se rozlišuje pokračovací a udržovací léčba. V obou fázích zůstává dávka antidepresiva stejná jako při akutní léčbě. Podskupina depresivních pacientů se může zlepšit na placebu v akutní fázi léčby, tento efekt však nepřetrvává při pokračovací léčbě. Postup při dlouhodobé léčbě se liší podle typu deprese. U bipolární afektivní poruchy jsou lékem volby thymoleptika a antidepresiva jsou nevhodná. U unipolární deprese je stejně účinné lithium i antidepresiva. Díky malému výskytu nežádoucích účinků mají přednost antidepresiva 3. a 4. generace před ostatními antidepresivy i před lithiem. Význam psychoterapie v dlouhodobé léčbě deprese není dostatečně prozkoumaný. Zdá se, že se uplatňuje především u lehkých depresí s normálním EEG záznamem pomalovlnného spánku.
Kľúčové slová: dlouhodobá léčba deprese, unipolární deprese, bipolární afektivní porucha, antidepresiva, thymoprofylaktika, psychoterapie, placebo reaktoři.

Principles of long-term treatment of depression
The significance of long-term treatment of depression has been rising in the past years, as it became known that repeated depressive phases aggravate the prognosis of the disease. Normally, once the acute symptoms have receded, a distinction is made between continuing treatment and maintenance treatment; but in both phases the dosage of antidepressants remains the same as for acute treatment. A subgroup of depressive patients may achieve progress by taking a placebo in the acute phase of the treatment; however this effect is not persistent during maintenance treatment. In long-term therapy, however, the approach varies depending on the type of depression. With bipolar affective disorders, thymoleptics are the treatment of choice and antidepressants are inappropriate. With unipolar disorders lithium and antidepressants are equally effective. Because of the low incidence of their side effects, third-and fourth-generation antidepressants are given priority over other antidepressants and lithium. The significance of psychotherapy in the long-term treatment of depression has not been sufficiently studied. It seems to be applicable chiefly to slight depressions with a normal slow-wave sleep EEG.
Key words: long-term treatment of depression, unipolar depression, bipolar affective disorder, antidepressants, thymoprophylactics, psychotherapy, placebo responders.
MUDr. Petr Zvolský jr.
Psychiatrická klinika, VFN, I. LF a UK, Praha
Diagnóza Alzheimerovy nemoci pomocí škálovacích metod
MUDr. Beata Pašková
Psychiatrické centrum Praha
MUDr. Ján Praško, CSc., MUDr. Jiřina Kosová
Psychiatrické centrum Praha, III. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
MUDr. Hana Prašková
Denní sanatorium Horní Palata
Léčba poruch osobnosti II. část
doc. MUDr. Eva Topinková, CSc.
Geriatrická klinika 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Subkatedra gerontologie a geriatrie IPVZ, Praha
Zlepšení diagnózy demence v primární péči - role mezioborové spolupráce
PSYCHIATRIA V SKRATKE
MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D., prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc.
Psychiatrická klinika LF Univerzity Palackého, Olomouc
Farmakoterapie sociální fobie
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.
Psychiatrická klinika LF a FN Brno
Antidepresiva a QT interval
created by © zooom.sk s.r.o.