Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Andrea Marsalová
Psychiatrická klinika FNsP Ružinov, Bratislava, REA – Ambulancia psychiatrie a psychoterapie, Bratislava
Podávanie psychofarmák počas gravidity – antidepresíva a anxiolytiká (1. časť)
MUDr. Erik Herman
Psychiatrická ambulance, Praha, Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha
doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc.
Neurologické oddělení, neuropsychiatrické a epileptologické centrum, Nemocnice Na Františku s poliklinikou, Praha, Neurochirurgická klinika 1. LF UK, Praha
doc. MUDr. Ján Praško, CSc.
3. LF UK, Praha, Psychiatrická klinika FN Olomouc
MUDr. Tomáš Nežádal
Neurologické oddělení, neuropsychiatrické a epileptologické centrum, Nemocnice Na Františku s poliklinikou, Praha
MUDr. Michal Bajaček
Neurologické oddělení, neuropsychiatrické a epileptologické centrum, Nemocnice Na Františku s poliklinikou, Praha
MUDr. Pavel Doubek
Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha
Disociativní poruchy v praxi
MUDr. Tomáš Novák
Psychiatrické centrum Praha
Zobrazovací metody v psychiatrické praxi
doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF MU a FN, Brno
Léčba atypickými antipsychotiky a jejich volba podle spektra nežádoucích účinků
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FN, Brno
Poučení z e-STAR – historie se opakuje?
MUDr. Branislav Moťovský
Psychiatrická klinika FN v Trenčíne
Hypnotiká a anxiolytiká
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
MUDr. Dagmar Breznoščáková
l. Psychiatrická klinika LF UPJŠ a FNLP Košice
MUDr. Eva Pálová, PhD.
l. Psychiatrická klinika LF UPJŠ a FNLP Košice
MUDr. Boris Bodnár
l. Psychiatrická klinika LF UPJŠ a FNLP Košice
MUDr. Jozef Dragašek, PhD.
l. Psychiatrická klinika LF UPJŠ a FNLP Košice
MUDr. Anna Čorbová
l. Psychiatrická klinika LF UPJŠ a FNLP Košice
MUDr. Klára Lošonciová
l. Psychiatrická klinika LF UPJŠ a FNLP Košice
Suicidalita u hospitalizovaných pacientov s bipolárnou afektívnou poruchou (10-ročné sledovanie)
MUDr. Simona Papežová
Psychiatrická ambulance, Praha
Stabilizace pacientky dosažená po téměř 3 letech
PhDr. Tereza Soukupová
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
Slušný násilník vyprovokovaný slušnou ženou
PhDr. Jindřich Cupák
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya, Kremnica
Mgr. Eva Kapšová
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya, Kremnica
Barbora Vadóczová
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya, Kremnica
Sedem rokov viacgeneračnej skupinovej práce – výsledok iniciatívy detských psychiatrických pacientov
V SKRATKE
MUDr. Karel Nešpor, CSc.
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
Jak zvládat profesionální stres u pracovníků v oblasti duševního zdraví
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
PhDr. Milana Kovaničová, CSc.
I. Psychiatrická klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
MUDr. Eva Pálová, PhD.
I. Psychiatrická klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
Správa z konferencie „Agresívny pacient“
created by © zooom.sk s.r.o.