Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
doc. MUDr. Oldřich Vinař, DrSc.
Samostatná psychiatrická ordinace, Praha
Serotonin u obsedantně-kompulzivní poruchy
doc. MUDr. Jana Kocourková, doc. MUDr. Vladimír Hort, CSc.
Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Suicidální a homicidální chování u postadolescentní matky
MUDr. Josef Chval
Psychiatrická léčebna Dobřany, interní oddělení
Kazuistika nemocné s Addisonovou chorobou hospitalizované na psychiatrii
MUDr. Ľubomíra Izáková, Mgr. Eva Vohlídková
Psychiatrická klinika LF UK a FN, Bratislava
Reverzibilita organicky podmienených psychopatologických zmien spôsobených cievnym poškodením mozgu
MUDr. Pavel Doubek, MUDr. Markéta Zemanová, MUDr. Petr Kozelek
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod
Teoretické předpoklady a praktické zkušenosti s léčbou amisulpridem
doc. MUDr. Viera Kořínková, CSc.
Psychiatrická klinika LF UK a FN Bratislava
Huntingtonova choroba a kognitívna porucha
AMBULANTNÁ PSYCHIATRIA
MUDr. Jiří Syrovátka
Psychiatrická ambulance, Praha 6
Deprese jako vedlejší účinek terapie interferonem alfa u nemocných s chronickou hepatitidou C
INFORMÁCIA A KOMENTÁRE
MUDr. Radovan Vaškovský
XVII. Košické sexuologické dni – postrehy z odbornej konferencie
MUDr. Terézia Rosenbergerová
Afektívne a emocionálne poruchy v detstve – Košická Belá, 1. – 3. 10. 2004
PREHĽADNÉ čLÁNKY
doc. MUDr. Eva Malá, CSc.
Dětská psychiatrická klinika FN Motol, Praha, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Agrese u dětí a adolescentů
MUDr. Petr Klimpl, CSc.
Psychoterapeutická praxe, Brno, Brněnský institut psychoterapie, Brno
Zahájení v psychodynamické psychoterapii
Přehledný článek pojednává o úkonech při zahájení psychodynamické psychoterapie. Ohlášení pacienta, první interview, anamnestický rozhovor, posouzení léčitelnosti, formulace dohody o léčení, a konečně zahájení systematické psychoterapie představují jednotlivé kroky, oddělované především z didaktických důvodů. Přijetí, popřípadě odmítnutí pacienta by se ovšem nemělo dít na základě impresivního přístupu a intuitivního postoje pro proslulou nespolehlivost těchto prostředků. Souhrnný článek je příspěvkem k profesionalizaci rozhodování v těchto oblastech.
Kľúčové slová: psychodynamická psychoterapie, přijímání pacientů do psychoterapie, první interview, anamnestický rozhovor, posouzení léčitelnosti, kontrakt.
Kľúčové slová MeSH: psychoterapia; vypracovanie anamnézy; interview psychologické; kontrakty; prognóza.

OPENING IN PSYCHODYNAMIC PSYCHOTHERAPY
The overview article deals with procedures during an initiation of psychodynamic psychotherapy. Announcement of the patient, the first interview, history concerning conversation, assessment of curability, formulation of an agreement on the therapy and finally the initiation of systematic psychotherapy represent individual steps, which are distinguished above all due to didactical reasons. Admittance, or refusal of the patient should not be based on the impressive approach and intuitive attitude due to the well-known unreliability of these measures. The overview article is a contribution to professionalization of judgements in these fields.
Key words: psychodynamic psychotherapy, admitting the patients to psychotherapy, the first interview, history concerning conversation, assessment of curability, contract.
Key words MeSH: psychotherapy; medical history taking; interview, psychological; contracts; prognosis.
Mgr. Petra Houbová, MUDr. Ján Praško, CSc., MUDr. Marek Preiss, MUDr. Erik Herman
Psychiatrické centrum, LF UK, Centrum neuropsychiatrických studií, Praha, Psychiatrická ambulance 1. LF UK Praha
Narcistická porucha osobnosti – diagnostika a léčba
MUDr. Věra Strunzová
Psychiatrické centrum Praha
Terapie deprese, úzkostných poruch a nespavosti v graviditě a laktaci
V SKRATKE
MUDr. Zdeněk Faldyna
Psychiatrická klinika FN Olomouc
Specifické poruchy osobnosti – část I. Diagnostika
created by © zooom.sk s.r.o.