Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Elena Žigová
Psychiatrická nemocnica Phlippa Pinela, Pezinok
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
INDIVIDUALIZOVANÁ LÉČBA DEPRESE VE SVĚTLE SOUČASNÝCH DOPORUČENÝCH POSTUPŮ
MUDr. Richard Krombholz
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
FARMAKOLOGICKY NAVOZENÉ DEPRESE
MUDr. Claudia Borzová
Neurologicko-psychiatrická ambulance pro poruchy spánku a bdění, P-P klinika, Kladno a LF UK Praha
SPÁNEK A PAMĚŤ VE VZTAHU K MEDIKACI
prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha
PharmDr. Alena Sumová, CSc.
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha
VNITŘNÍ ČASOVÝ SYSTÉM
doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha
JAK URČIT A LÉČIT PŘÍČINU DEZORIENTACE PACIENTA V SOMATICKÝCH ODDĚLENÍCH NEMOCNICE?
PhDr. Jiří Šustr
K.A.B.A. Slovensko, Martin
MÜNCHHAUSENOV SYNDRÓM V ZASTÚPENÍ (BY PROXY)
Münchhausenov syndróm v zastúpení (by proxy) možno vysvetliť ako predstieranie zdravotných problémov u osoby, ktorá je v závislej pozícii voči druhej osobe, ktorá pre tieto problémy vyhľadáva starostlivosť zdravotníkov. Niektoré deti sú podrobené vyšetreniam v zdravotníckych zariadeniach. Tieto vyšetrenia a eventuálna liečba môžu byť veľmi bolestivé. Münchhausenov syndróm v zastúpení (by proxy) možno chápať ako jeden zo spôsobov či foriem týrania, zneužívania a zanedbávania detí (syndróm CAN – syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa).
Kľúčové slová: Münchhausenov syndróm, Münchhausenov syndróm v zastúpení (by proxy), syndróm CAN

MUNCHAUSEN’S SYNDROME BY PROXY
Munchausen’s syndrome (by proxy) is possible to explain like simulation of difficulties at the individual, which is in dependent position toward another person. That person seeks for care of paramedical worker for the sakes of these difficulties. This syndrome is connecting with the parent’s pathologic visualization of a serious illness of the child. Conditions for its hospitalization sometimes complicated and painful examination and treatment are artificially generated in consequence of that fact. Munchausen’s syndrome (by proxy) may be understood like one of many ways or forms of ill-treatment and neglect of children (syndrome CAN).
Key words: Munchausen’s syndrome, Munchausen’s syndrome (by proxy), syndrome CAN
MUDr. Petra Sejbalová
Sexuologické oddělení, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno
Mgr. Jana Míchalová
Sexuologické oddělení, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno
PSYCHOTERAPIE V PÉČI O SEXUOLOGICKÉ PACIENTY
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Helena Kučerová, HonDg.
Soukromá psychiatrická ordinace, Hranice na Moravě
ARIPIPRAZOL PODÁVANÝ DLOUHODOBĚ U SCHIZOFRENNÍ PACIENTKY KVALITNĚ SOCIÁLNĚ STABILIZOVANÉ
PaedDr. Daniel Nitrai
Detská psychiatrická liečebňa, Hraň
VPLYV POHYBOVEJ TERAPIE NA PACIENTOV DPL – HRAŇ
Mgr. Blanka Doležalová
Psychiatrická léčebna Kosmonosy, odd. Sadská
HYPNÓZA JAKO SOUČÁST PSYCHOTERAPEUTICKÉHO PROCESU
INFORMÁCIE
MUDr. Elena Žigová
Psychiatrická nemocnica Phlippa Pinela, Pezinok
SPRÁVA ZO 4. ROČNÍKA SYMPÓZIA PSYCHIATROV – PSYCHIATRIA PRE PRAX, SENEC, 17. – 18. 10. 2008
ETIKA V PSYCHIATRII
MUDr. Michal Kryl
Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky, LF UP Olomouc, Privátní psychoterapeutická praxe, Olomouc
ETICKÁ ÚSKALÍ V PSYCHOTERAPII
created by © zooom.sk s.r.o.