Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Elena Žigová
Psychiatrická nemocnica Phlippa Pinela, Pezinok
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
INDIVIDUALIZOVANÁ LÉČBA DEPRESE VE SVĚTLE SOUČASNÝCH DOPORUČENÝCH POSTUPŮ
MUDr. Richard Krombholz
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
FARMAKOLOGICKY NAVOZENÉ DEPRESE
MUDr. Claudia Borzová
Neurologicko-psychiatrická ambulance pro poruchy spánku a bdění, P-P klinika, Kladno a LF UK Praha
SPÁNEK A PAMĚŤ VE VZTAHU K MEDIKACI
prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha
PharmDr. Alena Sumová, CSc.
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha
VNITŘNÍ ČASOVÝ SYSTÉM
doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha
JAK URČIT A LÉČIT PŘÍČINU DEZORIENTACE PACIENTA V SOMATICKÝCH ODDĚLENÍCH NEMOCNICE?
Stavy dezorientace představují velmi závažnou komplikaci při nemocniční terapii somatických onemocnění. Dezorientace může být různého stupně (někdy jen místem a časem, jindy i osobou), míra orientovanosti se může měnit i v krátkých časových intervalech. Nejčastější příčinou poruch orientace u somaticky nemocných jsou deliria. Tyto stavy jsou velmi často vyvolány nebo spouštěny somatickým onemocněním, pro které je pacient léčen, nebo nepoznaným somatickým onemocněním. Amnestické syndromy mají za podklad blokádu konsolidace epizodické paměti. U demencí je podkladem dezorientace rovněž amnestický syndrom, ale mohou se podílet i přidružená deliria. Mezi velmi vzácné příčiny dezorientace patří např. mrákotný stav při epilepsii (nyní řazený rovněž mezi deliria). Základní terapie poruch orientace spočívá v odstranění vyvolávajících příčin i precipitujících faktorů. Je nutno dávat pozor na správnou hydrataci, alimentaci, metabolický stav somaticky nemocných.
Kľúčové slová: amnestický syndrom, deliria, demence, mrákotný stav, orientace

HOW TO ESTABLISH AND TREAT A CAUSE OF PATIENT DESORIENTATION IN HOSPITAL DEPARTMENTS FOR SOMATIC DISEASES?
Episodes of desorientation are very serious complications during hospital therapy of somatic diseases. Desorientation may reach different grades (sometimes only by place and time, sometimes also by person). The severity of desorientation may vary even in short time intervals. The most frequent cause of orientation disorders are deliria. These states are frequently caused or triggered by somatic diseases for which the patient is treated or by unrecognised somatic disease. Amnestic syndromes are based on a block of consolidation of episodic memory. In dementia, the cause of desorientation is also amnestic syndrome, but associated deliria may contribute to its cause. A rare cause of desorientation may be postictal state in epilepsy (nowadays classified as delirium). The basic therapy of orientation disorders consists of removal of its causes or precipitating factors. It is necessary to keep correct hydration, nutrition, and metabolic state of patients with somatic diseases.
Key words: amnestic syndrome, deliria, dementia, postictal state, orientation
PhDr. Jiří Šustr
K.A.B.A. Slovensko, Martin
MÜNCHHAUSENOV SYNDRÓM V ZASTÚPENÍ (BY PROXY)
MUDr. Petra Sejbalová
Sexuologické oddělení, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno
Mgr. Jana Míchalová
Sexuologické oddělení, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno
PSYCHOTERAPIE V PÉČI O SEXUOLOGICKÉ PACIENTY
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Helena Kučerová, HonDg.
Soukromá psychiatrická ordinace, Hranice na Moravě
ARIPIPRAZOL PODÁVANÝ DLOUHODOBĚ U SCHIZOFRENNÍ PACIENTKY KVALITNĚ SOCIÁLNĚ STABILIZOVANÉ
PaedDr. Daniel Nitrai
Detská psychiatrická liečebňa, Hraň
VPLYV POHYBOVEJ TERAPIE NA PACIENTOV DPL – HRAŇ
Mgr. Blanka Doležalová
Psychiatrická léčebna Kosmonosy, odd. Sadská
HYPNÓZA JAKO SOUČÁST PSYCHOTERAPEUTICKÉHO PROCESU
INFORMÁCIE
MUDr. Elena Žigová
Psychiatrická nemocnica Phlippa Pinela, Pezinok
SPRÁVA ZO 4. ROČNÍKA SYMPÓZIA PSYCHIATROV – PSYCHIATRIA PRE PRAX, SENEC, 17. – 18. 10. 2008
ETIKA V PSYCHIATRII
MUDr. Michal Kryl
Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky, LF UP Olomouc, Privátní psychoterapeutická praxe, Olomouc
ETICKÁ ÚSKALÍ V PSYCHOTERAPII
created by © zooom.sk s.r.o.