Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Elena Žigová
Psychiatrická nemocnica Phlippa Pinela, Pezinok
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
INDIVIDUALIZOVANÁ LÉČBA DEPRESE VE SVĚTLE SOUČASNÝCH DOPORUČENÝCH POSTUPŮ
MUDr. Richard Krombholz
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
FARMAKOLOGICKY NAVOZENÉ DEPRESE
MUDr. Claudia Borzová
Neurologicko-psychiatrická ambulance pro poruchy spánku a bdění, P-P klinika, Kladno a LF UK Praha
SPÁNEK A PAMĚŤ VE VZTAHU K MEDIKACI
prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha
PharmDr. Alena Sumová, CSc.
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha
VNITŘNÍ ČASOVÝ SYSTÉM
Cirkadiánní systém dává organizmu vnitřní denní program a může plnit i funkci kalendáře. Je to systém integrující: zahrnuje centrální hodiny, které koordinují a synchronizují oscilace v periferních orgánech. Současně se cirkadiánní systém vztahuje ke svému okolí, neboť je periodicky seřizován vnějšími podněty, zejména světelnými. Nauka o čase v biologii, zabývající se převážně cirkadiánní rytmicitou, neboli tzv. chronobiologie zasahuje do četných odvětví teoretické medicíny, jako je fyziologie, biochemie, molekulární biologie, neurobiologie. Zasahuje však i do klinických oborů – vnitřního lékařství a endokrinologie, pracovního lékařství, neurologie, psychiatrie, onkologie apod. Zasahuje téměř všude. Je proto nutné jí věnovat pozornost a porozumět jí. A zasahuje i nás. Vede nás k uvědomění si toho, že je nutné zachovávat pravidelný denní řád, abychom úkony během dne vykonávali v době, kdy je na to náš organizmus připraven, a nebyly nám tak zátěží.
Kľúčové slová: cirkadiánní systém, biologické hodiny, SCN, periferní oscilátory, hodinové geny, melatonin, poruchy cirkadiánního systému

THE ENDOGENOUS TIME KEEPING SYSTEM
The circadian system provides an endogenous daily programme for the entire organism and may fulfil even the role of a calendar. It is an integrating system: it encompasses a central clock and clocks in peripheral organs which are coordinated and synchronized by the central clock. At the same time the circadian system depends on its environment and is periodically entrained by surrounding stimuli, mostly by photic ones. The discipline which studies the role of time in biology, the so called chronobiology, covers mostly the circadian rhythmicity and affects many branches of theoretical medicine like physiology, biochemistry, molecular biology, neurobiology. It intervenes, however, also in clinical disciplines-internal medicine, endocrinology, occupational medicine, neurology, psychiatry, oncology, etc. It affects almost everything. Therefore, it is necessary to pay attention to it and to understand it. Chronobiology affects even each of us in our ordinary life. Its understanding leads us to awareness of the necessity to keep a regular daily schedule in order to perform our everyday tasks at the appropriate time for them so that they could not stress us.
Key words: circadian system, biological clock, SCN, peripheral clocks, clock genes, melatonin, circadian disorders
doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha
JAK URČIT A LÉČIT PŘÍČINU DEZORIENTACE PACIENTA V SOMATICKÝCH ODDĚLENÍCH NEMOCNICE?
PhDr. Jiří Šustr
K.A.B.A. Slovensko, Martin
MÜNCHHAUSENOV SYNDRÓM V ZASTÚPENÍ (BY PROXY)
MUDr. Petra Sejbalová
Sexuologické oddělení, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno
Mgr. Jana Míchalová
Sexuologické oddělení, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno
PSYCHOTERAPIE V PÉČI O SEXUOLOGICKÉ PACIENTY
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Helena Kučerová, HonDg.
Soukromá psychiatrická ordinace, Hranice na Moravě
ARIPIPRAZOL PODÁVANÝ DLOUHODOBĚ U SCHIZOFRENNÍ PACIENTKY KVALITNĚ SOCIÁLNĚ STABILIZOVANÉ
PaedDr. Daniel Nitrai
Detská psychiatrická liečebňa, Hraň
VPLYV POHYBOVEJ TERAPIE NA PACIENTOV DPL – HRAŇ
Mgr. Blanka Doležalová
Psychiatrická léčebna Kosmonosy, odd. Sadská
HYPNÓZA JAKO SOUČÁST PSYCHOTERAPEUTICKÉHO PROCESU
INFORMÁCIE
MUDr. Elena Žigová
Psychiatrická nemocnica Phlippa Pinela, Pezinok
SPRÁVA ZO 4. ROČNÍKA SYMPÓZIA PSYCHIATROV – PSYCHIATRIA PRE PRAX, SENEC, 17. – 18. 10. 2008
ETIKA V PSYCHIATRII
MUDr. Michal Kryl
Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky, LF UP Olomouc, Privátní psychoterapeutická praxe, Olomouc
ETICKÁ ÚSKALÍ V PSYCHOTERAPII
created by © zooom.sk s.r.o.