Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Elena Žigová
Psychiatrická nemocnica Phlippa Pinela, Pezinok
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
INDIVIDUALIZOVANÁ LÉČBA DEPRESE VE SVĚTLE SOUČASNÝCH DOPORUČENÝCH POSTUPŮ
MUDr. Richard Krombholz
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
FARMAKOLOGICKY NAVOZENÉ DEPRESE
MUDr. Claudia Borzová
Neurologicko-psychiatrická ambulance pro poruchy spánku a bdění, P-P klinika, Kladno a LF UK Praha
SPÁNEK A PAMĚŤ VE VZTAHU K MEDIKACI
V ambulancích specialistů i praktických lékařů se často setkáváme se společně či postupně se objevujícími příznaky typu narušený spánek – narušená paměť. To, že spánek a paměť spolu souvisejí, z praxe víme nebo tušíme. Článek přináší teoretické pojednání o vazbě mezi spánkem a pamětí ve vztahu k příčinám této souvislosti i ve vztahu k medikaci v souvislosti s praxí. Při léčbě poruch spánku či paměti by měl spánek zůstat tak kvalitní, aby kognitivní funkce byly zachovány. Při výběru prostředku k léčbě poruch spánku musíme zohledňovat riziko poškození kognitivních funkcí či ovlivnění psychické kondice.
Kľúčové slová: paměť, kognitivní porucha, farmakoterapie, benzodiazepiny

THE SLEEP AND MEMORY IN RELATION TO MEDICATIONS
In the offices of specialists and primary care physicians we encounter together or separately occuring symptoms-impaired sleep and impaired memory. It is known or anticipated from practice that sleep and memory are associated. The article describes the relation of sleep and memory on a theoretical level in relation to its causes and medications. During treatment of sleep or memory disorder sleep should remain of sufficient quality that cognitive functions are preserved. The choice of medication for a sleep disorder should reflect the risk of cognitive function impairment or the influence on psychic condition.
Key words: memory, cognitive disorder, pharmacotherapy, benzodiazepines
prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha
PharmDr. Alena Sumová, CSc.
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha
VNITŘNÍ ČASOVÝ SYSTÉM
doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha
JAK URČIT A LÉČIT PŘÍČINU DEZORIENTACE PACIENTA V SOMATICKÝCH ODDĚLENÍCH NEMOCNICE?
PhDr. Jiří Šustr
K.A.B.A. Slovensko, Martin
MÜNCHHAUSENOV SYNDRÓM V ZASTÚPENÍ (BY PROXY)
MUDr. Petra Sejbalová
Sexuologické oddělení, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno
Mgr. Jana Míchalová
Sexuologické oddělení, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno
PSYCHOTERAPIE V PÉČI O SEXUOLOGICKÉ PACIENTY
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Helena Kučerová, HonDg.
Soukromá psychiatrická ordinace, Hranice na Moravě
ARIPIPRAZOL PODÁVANÝ DLOUHODOBĚ U SCHIZOFRENNÍ PACIENTKY KVALITNĚ SOCIÁLNĚ STABILIZOVANÉ
PaedDr. Daniel Nitrai
Detská psychiatrická liečebňa, Hraň
VPLYV POHYBOVEJ TERAPIE NA PACIENTOV DPL – HRAŇ
Mgr. Blanka Doležalová
Psychiatrická léčebna Kosmonosy, odd. Sadská
HYPNÓZA JAKO SOUČÁST PSYCHOTERAPEUTICKÉHO PROCESU
INFORMÁCIE
MUDr. Elena Žigová
Psychiatrická nemocnica Phlippa Pinela, Pezinok
SPRÁVA ZO 4. ROČNÍKA SYMPÓZIA PSYCHIATROV – PSYCHIATRIA PRE PRAX, SENEC, 17. – 18. 10. 2008
ETIKA V PSYCHIATRII
MUDr. Michal Kryl
Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky, LF UP Olomouc, Privátní psychoterapeutická praxe, Olomouc
ETICKÁ ÚSKALÍ V PSYCHOTERAPII
created by © zooom.sk s.r.o.