Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Elena Žigová
Psychiatrická nemocnica Phlippa Pinela, Pezinok
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
INDIVIDUALIZOVANÁ LÉČBA DEPRESE VE SVĚTLE SOUČASNÝCH DOPORUČENÝCH POSTUPŮ
MUDr. Richard Krombholz
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
FARMAKOLOGICKY NAVOZENÉ DEPRESE
Farmakologicky navozené deprese mohou představovat závažnou komplikaci léčby primárně nepsychiatrického onemocnění. Je známa řada léčiv, která mají schopnost sekundárně depresivní symptomatiku navodit v rámci svých nežádoucích účinků. Autor v následujícím článku upozorňuje na hlavní skupiny farmak, která mají potenciál polékovou depresi vyvolat. S touto problematikou se setkávají především psychiatři, kteří se věnují konziliární službě, ale i další kolegové pečující o psychiatrické pacienty se somatickou komorbiditou. V běžné klinické praxi bývají tyto stavy neprávem na okraji diferenciálně diagnostických rozvah.
Kľúčové slová: deprese, nežádoucí účinek, somatické onemocnění a jeho léčba

PHARMACOLOGICALLY INDUCED DEPRESSION
Pharmacologically induced depression is often underestimated in clinical practice. It is caused usually by treatment of somatic disease. There are a number of known effective substances with properties to induce secondary depressive symptoms as a part of their adverse reactions. The author in this article points out major drug groups that have the potential to trigger drug induced depression. The article does not have the ambition to be completely comprehensive ant it is not possible also because of the topic character. The goal of the article is to draw psychiatrists attention to this problem who serve as consultants for nonpsychiatry departments and also attention of other colleagues taking care of psychiatry patients with somatic diseases.
Key words: depression, adverse drug reaction, somatic disease and its treatment
MUDr. Claudia Borzová
Neurologicko-psychiatrická ambulance pro poruchy spánku a bdění, P-P klinika, Kladno a LF UK Praha
SPÁNEK A PAMĚŤ VE VZTAHU K MEDIKACI
prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha
PharmDr. Alena Sumová, CSc.
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha
VNITŘNÍ ČASOVÝ SYSTÉM
doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha
JAK URČIT A LÉČIT PŘÍČINU DEZORIENTACE PACIENTA V SOMATICKÝCH ODDĚLENÍCH NEMOCNICE?
PhDr. Jiří Šustr
K.A.B.A. Slovensko, Martin
MÜNCHHAUSENOV SYNDRÓM V ZASTÚPENÍ (BY PROXY)
MUDr. Petra Sejbalová
Sexuologické oddělení, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno
Mgr. Jana Míchalová
Sexuologické oddělení, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno
PSYCHOTERAPIE V PÉČI O SEXUOLOGICKÉ PACIENTY
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Helena Kučerová, HonDg.
Soukromá psychiatrická ordinace, Hranice na Moravě
ARIPIPRAZOL PODÁVANÝ DLOUHODOBĚ U SCHIZOFRENNÍ PACIENTKY KVALITNĚ SOCIÁLNĚ STABILIZOVANÉ
PaedDr. Daniel Nitrai
Detská psychiatrická liečebňa, Hraň
VPLYV POHYBOVEJ TERAPIE NA PACIENTOV DPL – HRAŇ
Mgr. Blanka Doležalová
Psychiatrická léčebna Kosmonosy, odd. Sadská
HYPNÓZA JAKO SOUČÁST PSYCHOTERAPEUTICKÉHO PROCESU
INFORMÁCIE
MUDr. Elena Žigová
Psychiatrická nemocnica Phlippa Pinela, Pezinok
SPRÁVA ZO 4. ROČNÍKA SYMPÓZIA PSYCHIATROV – PSYCHIATRIA PRE PRAX, SENEC, 17. – 18. 10. 2008
ETIKA V PSYCHIATRII
MUDr. Michal Kryl
Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky, LF UP Olomouc, Privátní psychoterapeutická praxe, Olomouc
ETICKÁ ÚSKALÍ V PSYCHOTERAPII
created by © zooom.sk s.r.o.