Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Josef Chval
Psychiatrická léčebna Dobřany, interní oddělení
NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINY NEKLIDU SOMATICKÉM ODDĚLENÍ
MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
SUICIDALITA U SCHIZOFRENIE
MUDr. Vlasta Hanušková
Psychiatrická léčebna, Opava
TERAPIE AKUTNÍHO NEKLIDU A AGRESE
doc. MUDr. Miroslav Zeman, CSc.
IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
METABOLICKÝ SYNDROM A VYBRANÁ DUŠEVNÍ ONEMOCNĚNÍ
doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
prof. MUDr. Jan Libiger, CSc.
Psychiatrická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
ANTIEPILEPTIKA V LÉČBĚ PSYCHÓZ SCHIZOFRENNÍHO OKRUHU
MUDr. Lívia Vavrušová, PhD.
Psychiatrická klinika SZU, FNsP v Bratislave
VENLAFAXÍN V DLHODOBEJ LIEČBE DEPRESIE
doc. MUDr. Libuše Stárková, CSc.
Soukromá psychiatrická ambulance, Olomouc
STIMULANCIA V AMBULANTNÍ PEDOPSYCHIATRICKÉ PRAXI
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Denisa Borošová
Psychosociálne centrum, Košice
NOZOGNÓZIA AKO TERAPEUTICKÝ FAKTOR: SOM CHORÝ? VERZUS MÁM CHOROBU?
INFORMÁCIE
prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.
I. Psychiatrická klinika FNsP, Bratislava
VIII. SLOVENSKÝ PSYCHIATRICKÝ ZJAZD
MUDr. Eva Pálová, PhD.
I. Psychiatrická klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
SPRÁVA Z 161 APA ANNUAL MEETINGU, WASHINGTON DC, USA, 3. – 8. MÁJ 2008
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Luboš Janů, PhD.
Psychiatrická klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň
MUDr. Sylva Racková
Psychiatrická klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň
LÉČBA DEPRESE PACIENTŮ SE SCHIZOFRENIÍ
AMBULANTNÁ PSYCHIATRIA
MUDr. Jiří Berka
Psychiatrická a psychoterapeutická ambulance, Brno
MÍSTO PSYCHOTERAPIE V RÁMCI AMBULANTNÍ PSYCHIATRICKÉ PÉČE
Článek je zaměřen na léčbu neurotických poruch v ambulantních podmínkách, závěrem se stručně dotýká léčby demencí. Úvodem je podán nástin patogeneze neurotických poruch z hlediska psychologického modelu; dle něj leží těžiště problematiky ve vývojově založené poruše sebepojetí. Ta způsobuje intrapsychické konflikty a následně vytvoření maladaptivních procesů (patogenních stereotypů), jež se pak manifestují konkrétní symptomatikou. Psychoterapie se z tohoto úhlu pohledu jeví jako hlavní, kauzální léčebná metoda neurotických poruch. Přestože jak doporučené postupy, tak kompetenční požadavky u nás i v zahraničí s aplikací psychoterapie počítají, v podmínkách naší současné ambulantní psychiatrické péče není uplatňována v potřebné míře. Následně je podána vize uceleného vzdělání v transteoretické psychoterapii jako součást přípravy k atestaci.
Kľúčové slová: patogeneze neurotických poruch, jádrové kompetence ambulantního psychiatra, transteoretická psychoterapie
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
MUDr. Klára Látalová, Ph.D.
Klinika psychiatrie LF UP, Olomouc
SERTINDOL SE VRACÍ
created by © zooom.sk s.r.o.