Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Josef Chval
Psychiatrická léčebna Dobřany, interní oddělení
NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINY NEKLIDU SOMATICKÉM ODDĚLENÍ
MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
SUICIDALITA U SCHIZOFRENIE
MUDr. Vlasta Hanušková
Psychiatrická léčebna, Opava
TERAPIE AKUTNÍHO NEKLIDU A AGRESE
doc. MUDr. Miroslav Zeman, CSc.
IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
METABOLICKÝ SYNDROM A VYBRANÁ DUŠEVNÍ ONEMOCNĚNÍ
doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
prof. MUDr. Jan Libiger, CSc.
Psychiatrická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
ANTIEPILEPTIKA V LÉČBĚ PSYCHÓZ SCHIZOFRENNÍHO OKRUHU
MUDr. Lívia Vavrušová, PhD.
Psychiatrická klinika SZU, FNsP v Bratislave
VENLAFAXÍN V DLHODOBEJ LIEČBE DEPRESIE
Venlafaxín je priekopníkom konceptu viacerých farmakologických mechanizmov v rámci jedného lieku a znamená zlepšenie účinnosti oproti farmakám, ktoré majú jeden mechanizmus účinnosti, a to v zmysle zvýšenia pomeru dosiahnutých remisií, kvalitnejších remisií v priebehu dlhodobej liečby alebo vyššej účinnosti v liečbe rezistentných depresií. V novších dlhodobých štúdiách sa ukázalo, že pri liečbe venlafaxínom bol veľmi malý podiel rekurencie, a to nie len v prvom roku po prekonaní depresívnej epizódy, ale aj v druhom roku dlhodobej liečby. Nie je celkom jasné, či nízky pomer rekurencie je nižší ako pri liečbe SSRI, ale podľa štúdie STAR-D je nižší ako pri rôznych antidepresívach.
Kľúčové slová: venlafaxín, remisia, účinnosť, dlhodobá liečba

VENLAFAXINE IN LONG-TERM TREATMENT OF DEPRESSIVE DISORDER
Venlafaxine has pioneered the concept that multiple pharmacological mechanisms in a single agent may be linked to greater efficacy than a single pharmacological mechanisms, either in terms of enhanced remission rates, more robust sustained remission over long-term treatment, or greater efficacy for treatment resistant depression. Recent long-term recurrence prevention studies with venlafaxine show very low recurrence rates not only over the first year but surprisingly over the second year of maintenance treatment. The rates appear to be lower than those reported in the STAR*D study with a variety of antidepressants.
Key words: venlafaxine, remission, efficacy, long-term treatment
doc. MUDr. Libuše Stárková, CSc.
Soukromá psychiatrická ambulance, Olomouc
STIMULANCIA V AMBULANTNÍ PEDOPSYCHIATRICKÉ PRAXI
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Denisa Borošová
Psychosociálne centrum, Košice
NOZOGNÓZIA AKO TERAPEUTICKÝ FAKTOR: SOM CHORÝ? VERZUS MÁM CHOROBU?
INFORMÁCIE
prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.
I. Psychiatrická klinika FNsP, Bratislava
VIII. SLOVENSKÝ PSYCHIATRICKÝ ZJAZD
MUDr. Eva Pálová, PhD.
I. Psychiatrická klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
SPRÁVA Z 161 APA ANNUAL MEETINGU, WASHINGTON DC, USA, 3. – 8. MÁJ 2008
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Luboš Janů, PhD.
Psychiatrická klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň
MUDr. Sylva Racková
Psychiatrická klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň
LÉČBA DEPRESE PACIENTŮ SE SCHIZOFRENIÍ
AMBULANTNÁ PSYCHIATRIA
MUDr. Jiří Berka
Psychiatrická a psychoterapeutická ambulance, Brno
MÍSTO PSYCHOTERAPIE V RÁMCI AMBULANTNÍ PSYCHIATRICKÉ PÉČE
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
MUDr. Klára Látalová, Ph.D.
Klinika psychiatrie LF UP, Olomouc
SERTINDOL SE VRACÍ
created by © zooom.sk s.r.o.