Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Josef Chval
Psychiatrická léčebna Dobřany, interní oddělení
NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINY NEKLIDU SOMATICKÉM ODDĚLENÍ
V článku se zamýšlím nad nejčastějšími příčinami akutního neklidu u somaticky nemocných pacientů. Jedná se o pohled na tuto problematiku z hlediska internisty pracujícího v psychiatrické léčebně, kam jsou neklidní pacienti často z nemocnic odesíláni. Duševní poruchy provázené akutním neklidem, které vznikají nebo se manifestují v souvislosti s hospitalizací pro somatické onemocnění, jsou častou komplikací, zásadním způsobem ovlivňují diagnostické a léčebné možnosti a zhoršují průběh a prognózu somatického onemocnění. Neklid může provázet řadu duševních poruch. Na somatickém oddělení jsou nejčastějšími duševními poruchami, provázenými závažným neklidem, deliria nealkoholové a alkoholové etiologie. Ošetřování neklidného pacienta je pro personál velmi náročné. Při rozhodování o dalším postupu je nutné zvažovat prospěch pro zdraví a bezpečnost pacienta a bezpečnost ostatních pacientů a personálu.
Kľúčové slová: neklid, neklidný pacient, somatické onemocnění, delirium

THE MOST FREQUENT CAUSES OF AGITATION AT A SOMATIC DEPARTMENT
In this article I am turning my mind to the most frequent causes of acute agitation with the somatic patients. This is my view of the problem as I have been working as a internist in a mental home. Agitated patients come here from other types of hospitals. Mental deragements accompanied with acute agitation are often caused or increased thanks to patient´s hospitalization. Their somatic problems are complicated then and they basicly influence diagnostics and ways of treatement. They also turn worse the therapy and prognosis. Agitation may run parallely with lots of mental deseases. The most frequent of then are both deliria: of non-alcoholic and alcoholic etiology. Taking care of agitated patients is verry difficult for the staff. Several features have to be considered when deciding the course of treatment, e. g. health progress, patient´s security as well as other patient´s and staff security.
Key words: agitation, agitated patient, somatic disease, delirium
MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
SUICIDALITA U SCHIZOFRENIE
MUDr. Vlasta Hanušková
Psychiatrická léčebna, Opava
TERAPIE AKUTNÍHO NEKLIDU A AGRESE
doc. MUDr. Miroslav Zeman, CSc.
IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
METABOLICKÝ SYNDROM A VYBRANÁ DUŠEVNÍ ONEMOCNĚNÍ
doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
prof. MUDr. Jan Libiger, CSc.
Psychiatrická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
ANTIEPILEPTIKA V LÉČBĚ PSYCHÓZ SCHIZOFRENNÍHO OKRUHU
MUDr. Lívia Vavrušová, PhD.
Psychiatrická klinika SZU, FNsP v Bratislave
VENLAFAXÍN V DLHODOBEJ LIEČBE DEPRESIE
doc. MUDr. Libuše Stárková, CSc.
Soukromá psychiatrická ambulance, Olomouc
STIMULANCIA V AMBULANTNÍ PEDOPSYCHIATRICKÉ PRAXI
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Denisa Borošová
Psychosociálne centrum, Košice
NOZOGNÓZIA AKO TERAPEUTICKÝ FAKTOR: SOM CHORÝ? VERZUS MÁM CHOROBU?
INFORMÁCIE
prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.
I. Psychiatrická klinika FNsP, Bratislava
VIII. SLOVENSKÝ PSYCHIATRICKÝ ZJAZD
MUDr. Eva Pálová, PhD.
I. Psychiatrická klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
SPRÁVA Z 161 APA ANNUAL MEETINGU, WASHINGTON DC, USA, 3. – 8. MÁJ 2008
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Luboš Janů, PhD.
Psychiatrická klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň
MUDr. Sylva Racková
Psychiatrická klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň
LÉČBA DEPRESE PACIENTŮ SE SCHIZOFRENIÍ
AMBULANTNÁ PSYCHIATRIA
MUDr. Jiří Berka
Psychiatrická a psychoterapeutická ambulance, Brno
MÍSTO PSYCHOTERAPIE V RÁMCI AMBULANTNÍ PSYCHIATRICKÉ PÉČE
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
MUDr. Klára Látalová, Ph.D.
Klinika psychiatrie LF UP, Olomouc
SERTINDOL SE VRACÍ
created by © zooom.sk s.r.o.