Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Rudolf Červený
Praktický lékař pro dospělé, Zdravotnický ústav, Praha
PSYCHIATRICKÉ STAVY V PRIMÁRNÍ PÉČI
MUDr. Klára Látalová
Psychiatrická klinika LF UP v Olomouci
POSTTRAUMATICKÁ STRESOVÁ PORUCHA KAZUISTIKA FARMAKOTERAPIE
MUDr. Helena Kučerová
Soukromá psychiatrická ordinace Hranice na Moravě
POSTUP V ZAMĚSTNÁNÍ U SCHIZOAFEKTIVNÍ PORUCHY PŘI TERAPII OLANZAPINEM A FLUOXETINEM
MUDr. Mária Tormašiová
Neurologická klinika LF UPJŠ, Košice
MUDr. Eva Geročová–Feketeová
Neurologická klinika FNsP, Košice
PORUCHY SPRÁVANIA V REM SPÁNKU PREDCHÁDZAJÚCE PARKINSONOVU CHOROBU
Predkladáme kazuistiku pacienta, u ktorého poruchy správania v REM spánku (REM sleep behavior disorder – RBD) viac rokov predchádzali klinickej manifestácii Parkinsonovej choroby (PCh). Cieľom práce bolo poukázať na asociáciu týchto dvoch porúch a na význam opomínanej spánkovej anamnézy, ktorá prispeje k včasnej diagnostike a terapeutickému usmerneniu.
PREHĽADNÉ čLÁNKY
prof. MUDr. Eva Češková, CSc., MUDr. Tomáš Kašpárek
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
NĚKTERÉ MOŽNOSTI KOMBINACE PSYCHOFARMAK V KLINICKÉ PRAXI
doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UP v Olomouci
SSRI VE SPEKTRU ÚZKOSTNÝCH PORUCH
MUDr. Libuše Stárková, CSc.
Psychiatrická klinika FN Olomouc
KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE: PRAKTICKÉ UŽITÍ V ORDINACI PEDOPSYCHIATRA
MUDr. Vladimír Lávička
Interní oddělení Nemocnice České Budějovice
PSYCHOFARMAKA KARDIOLOGA A PSYCHIATRA NEROZDĚLUJÍ
MUDr. Ján Praško, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha
MUDr. Erik Herman
Neurochirurgická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Praha
doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc.
Neurologické oddělení a Neuropsychiatrické centrum Nemocnice Na Františku Praha
DYSTYMIE A JEJÍ LÉČBA – 2. DÍL
MUDr. Petr Popov
Oddělení léčby závislostí, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
ZÁVISLOST NA ALKOHOLU
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
MUDr. Tomáš Doležal
Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha
PŘÍPRAVEK SERLIFT (SERTRALINI HYDROCHLORIDUM) FARMAKOLOGICKÝ PROFIL
SLOVO ÚVODOM
Ing. Jana Tajovská
Slovo úvodem
created by © zooom.sk s.r.o.