Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Rudolf Červený
Praktický lékař pro dospělé, Zdravotnický ústav, Praha
PSYCHIATRICKÉ STAVY V PRIMÁRNÍ PÉČI
MUDr. Klára Látalová
Psychiatrická klinika LF UP v Olomouci
POSTTRAUMATICKÁ STRESOVÁ PORUCHA KAZUISTIKA FARMAKOTERAPIE
MUDr. Helena Kučerová
Soukromá psychiatrická ordinace Hranice na Moravě
POSTUP V ZAMĚSTNÁNÍ U SCHIZOAFEKTIVNÍ PORUCHY PŘI TERAPII OLANZAPINEM A FLUOXETINEM
MUDr. Mária Tormašiová
Neurologická klinika LF UPJŠ, Košice
MUDr. Eva Geročová–Feketeová
Neurologická klinika FNsP, Košice
PORUCHY SPRÁVANIA V REM SPÁNKU PREDCHÁDZAJÚCE PARKINSONOVU CHOROBU
PREHĽADNÉ čLÁNKY
prof. MUDr. Eva Češková, CSc., MUDr. Tomáš Kašpárek
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
NĚKTERÉ MOŽNOSTI KOMBINACE PSYCHOFARMAK V KLINICKÉ PRAXI
doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UP v Olomouci
SSRI VE SPEKTRU ÚZKOSTNÝCH PORUCH
MUDr. Libuše Stárková, CSc.
Psychiatrická klinika FN Olomouc
KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE: PRAKTICKÉ UŽITÍ V ORDINACI PEDOPSYCHIATRA
MUDr. Vladimír Lávička
Interní oddělení Nemocnice České Budějovice
PSYCHOFARMAKA KARDIOLOGA A PSYCHIATRA NEROZDĚLUJÍ
MUDr. Ján Praško, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha
MUDr. Erik Herman
Neurochirurgická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Praha
doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc.
Neurologické oddělení a Neuropsychiatrické centrum Nemocnice Na Františku Praha
DYSTYMIE A JEJÍ LÉČBA – 2. DÍL
MUDr. Petr Popov
Oddělení léčby závislostí, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
ZÁVISLOST NA ALKOHOLU
Závislost na alkoholu (alkoholizmus) je chronické, recidivující, často progredující onemocnění. Jednou z hlavních příčin častého výskytu tohoto onemocnění v České republice je vysoká spotřeba alkoholu a časný začátek konzumace u dětí a adolescentů. Následkem nadměrného užívání (abúzu) alkoholu je řada psychických i somatických poruch. Vedle vlastní závislosti na alkoholu a specifických alkoholických psychóz je významná též problematika tzv. duálních diagnóz – kombinace závislosti a další duševní poruchy nebo poruchy chování. Sdělení podává stručný přehled duševních poruch a poruch chování vyvolaných abúzem alkoholu a souhrn terapeutických postupů.
Kľúčové slová: abúzus, alkoholizmus, craving, závislost.

ALCOHOL DEPENDENCE
Alcohol dependence, or alcoholism, is often a progresive chronic disease. One from the main reasons of frequent prevalence of this disorder in the Czech Republic is high alcohol consumption and early onset of alcohol intake in childrens and teenagers population. The results of alcohol abuse are several psychic and somatic disorders. Bysides the own alcohol dependency and specific alcohol psychosis are important the problems of dual diagnosis – combination of alcohol dependence with another mental disorders or behaviour disorders. The article gives brief overview about disorders caused by alcohol abuse and the summary of therapeutical methods.
Key words: abuse, alcohol addiction, craving, dependence.
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
MUDr. Tomáš Doležal
Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha
PŘÍPRAVEK SERLIFT (SERTRALINI HYDROCHLORIDUM) FARMAKOLOGICKÝ PROFIL
SLOVO ÚVODOM
Ing. Jana Tajovská
Slovo úvodem
created by © zooom.sk s.r.o.