Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Rudolf Červený
Praktický lékař pro dospělé, Zdravotnický ústav, Praha
PSYCHIATRICKÉ STAVY V PRIMÁRNÍ PÉČI
MUDr. Klára Látalová
Psychiatrická klinika LF UP v Olomouci
POSTTRAUMATICKÁ STRESOVÁ PORUCHA KAZUISTIKA FARMAKOTERAPIE
MUDr. Helena Kučerová
Soukromá psychiatrická ordinace Hranice na Moravě
POSTUP V ZAMĚSTNÁNÍ U SCHIZOAFEKTIVNÍ PORUCHY PŘI TERAPII OLANZAPINEM A FLUOXETINEM
MUDr. Mária Tormašiová
Neurologická klinika LF UPJŠ, Košice
MUDr. Eva Geročová–Feketeová
Neurologická klinika FNsP, Košice
PORUCHY SPRÁVANIA V REM SPÁNKU PREDCHÁDZAJÚCE PARKINSONOVU CHOROBU
PREHĽADNÉ čLÁNKY
prof. MUDr. Eva Češková, CSc., MUDr. Tomáš Kašpárek
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
NĚKTERÉ MOŽNOSTI KOMBINACE PSYCHOFARMAK V KLINICKÉ PRAXI
doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UP v Olomouci
SSRI VE SPEKTRU ÚZKOSTNÝCH PORUCH
MUDr. Libuše Stárková, CSc.
Psychiatrická klinika FN Olomouc
KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE: PRAKTICKÉ UŽITÍ V ORDINACI PEDOPSYCHIATRA
MUDr. Vladimír Lávička
Interní oddělení Nemocnice České Budějovice
PSYCHOFARMAKA KARDIOLOGA A PSYCHIATRA NEROZDĚLUJÍ
MUDr. Ján Praško, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha
MUDr. Erik Herman
Neurochirurgická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Praha
doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc.
Neurologické oddělení a Neuropsychiatrické centrum Nemocnice Na Františku Praha
DYSTYMIE A JEJÍ LÉČBA – 2. DÍL
První výzkumné diskuze o použití psychoterapie u dystymie se datují do roku 1984, kdy chronické deprese byly reklasifikovány mezi poruchy nálady a byl ověřen efekt antidepresiv. Několik psychoterapeutických studií věnovaných dystymii však zatím trpí metodologickou nedostatečností, malými studijními vzorky nebo obojím. Několik kognitivně-behaviorálních přístupů bylo testováno u této populace. Tyto přístupy měly odlišnou účinnost (33–67% responderů) po 2–3měsíční době léčby. Také interpersonální psychoterapie (IPT) ukázala u dystymie účinnost ve třech malých pilotních pracech. Efektivnita IPT byla podobná jako u medikace.
Kľúčové slová: farmakoterapie, psychoterapie, interpersonální terapie, kognitivně behaviorální terapie.

DYSTHYMIA AND ITS THERAPY
The first research discussion of psychotherapy of dysthymic disorder dates back to 1984, when chronic depression had recently been reclassified as a mood disorder and researchers were exploring benefits of antidepressant medication for its treatment. The few psychotherapy studies of dysthymic disorder generally suffer from methodological weakness, small sample size, or both. Several cognitive-behavior therapy approaches have been tested for treating dysthymic patients. These approaches have different response rate (33–67% responders) after 2–3 months trials. Interpersonal psychotherapy, has demonstrated efficacy in three small pilot studies with dysthymic patients. IPT response was equivalent to medication.
Key words: pharmacotherapy, psychotherapy, interpersonal therapy, cognitive behavioral therapy.
MUDr. Petr Popov
Oddělení léčby závislostí, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
ZÁVISLOST NA ALKOHOLU
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
MUDr. Tomáš Doležal
Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha
PŘÍPRAVEK SERLIFT (SERTRALINI HYDROCHLORIDUM) FARMAKOLOGICKÝ PROFIL
SLOVO ÚVODOM
Ing. Jana Tajovská
Slovo úvodem
created by © zooom.sk s.r.o.