Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Eva Pálová, PhD.
I. Psychiatrická klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
LIEČBA OBSEDANTNO-KOMPULZÍVNEJ PORUCHY
doc. MUDr. Petr Smolík, CSc.
Psychiatrická klinika UK v Praze, FN a LF Hradec Králové
CHRONOBIOLOGICKÉ KOMPONENTY DUŠEVNÍCH PORUCH
Časová koordinace funkcí lidského organizmu s okolním světem a současně vzájemná synchronizace činnosti vnitřních tělesných systémů,orgánů, jednotlivých částí orgánů, buněk a dokonce i genů je v současnosti v popředí zájmu vědeckého výzkumu na celém světě. Nejde o oblast heuristicky novou. Byla různým způsobem rozpracována léčitelskými školami všech rozvinutých civilizací, nejpodrobněji pravděpodobně v Číně na počátku našeho letopočtu. Současný pojem chronobiologie v sobě uvedené časové souvislosti obsahuje. Chronobiologie se stala postupně uznávaným vědním odvětvím, které zasahuje do všech oblastí lékařství, včetně psychiatrie.
Kľúčové slová: duševní poruchy, chronobiologie, biologické rytmy, chronobiotika, chronoterapie

CHRONOBIOLOGICAL COMPONENTS OF MENTAL DISORDERS
The chronological coordination of functions of human organism and the environment and, the mutual synchronization of the activity of inner physical systems, organs, individual parts of organs, cells and even genes, started to be in the forefront of the scientific research in the whole world. It is not a new heuristic sphere at all. It was elaborated in the different way with healers in many high-developed cultures in the past, mostly probably in China at the beginning of our era. The contemporary term chronobiology involves those chronological relationships.Chronobiology became step by step the well-recognized scientific branch that interferes with all medical disciplines including psychiatry.
Key words: mental disorders, chronobiology, biological rhythms, chronobiotics, chronotherapy
MUDr. Vanda Franková
Psychiatrická léčebna Dobřany
MUDr. Martina Krausová
Nemocnice Privamed, Plzeň
LIDSKÉ PRIONOVÉ NEMOCI
MUDr. David Goldemund
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
PhDr. Sabina Telecká
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
KOGNITIVNÍ PORUCHY U PACIENTŮ S CÉVNÍM ONEMOCNĚNÍM MOZKU S CÉVNÍM ONEMOCNĚNÍM MOZKU
MUDr. Sylva Racková
Psychiatrická klinika FN a LF UK Plzeň
MUDr. Luboš Janů, Ph.D.
Psychiatrická klinika FN a LF UK Plzeň
ANTIDEPRESIVA, DEPRESE A ZÁVISLOST NA ALKOHOLU
MUDr. Lenka Vachková
Psychiatrická léčebna, Brno, Sdružení Práh, Brno
SOCIÁLNÍ A REHABILITAČNÍ PROGRAMY PRO DUŠEVNĚ NEMOCNÉ
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Dana Bakešová
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
LÉČBA PACIENTA SE SCHIZOFRENIÍ INJEKČNÍM DEPOTNÍM ANTIPSYCHOTIKEM RISPERDALEM CONSTOU
INFORMÁCIE
MUDr. Jana Trebatická, PhD.
Klinika detskej psychiatrie DFNsP, Bratislava
SCHIZOFRÉNIA SO ZAČIATKOM V DETSTVE – SPRÁVA Z CELOSLOVENSKEJ KONFERENCIE VENOVANEJ DETSKEJ PSYCHIATRII
AMBULANTNÁ PSYCHIATRIA
MUDr. Hedvika Ernsten
Pontianakstraat, Holland
NĚKOLIK POZNÁMEK K PSYCHIATRICKÉ EPIDEMIOLOGII
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FN, Brno
BUPROPION V AMBULANTNÍ PRAXI
created by © zooom.sk s.r.o.