Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Eva Pálová, PhD.
I. Psychiatrická klinika LF UPJŠ a FNLP, Košice
LIEČBA OBSEDANTNO-KOMPULZÍVNEJ PORUCHY
Obsedantno-kompulzívna porucha (OCD) je závažnou, štvrtou najčastejšou psychickou poruchou (po fobickej poruche, abúze látok a rekurentnrej depresívnej poruche) so začiatkom zvyčajne v detstve alebo adolescencii, s chronickým, kolísavým priebehom. Hlavnými symptómami sú obsesie a/alebo kompulzie, no aj napriek pomerne jasnému klinickému obrazu trvá v priemere 17 rokov, kým sa stanoví správna diagnóza. V liečbe sú najúčinnejšie antidepresíva inhibujúce spätné vychytávanie sérotonínu (SRI) a kognitívno-behaviorálna terapia (KBT). Liečba je dlhodobá, často celoživotná.
Kľúčové slová: obsedantno-kompulzívna porucha, farmakoterapia, kognitívno-behaviorálna terapia

TREATMENT OBSESSIVE-COMPULSIVE DISORDER
Obsessive-compulsive disorder (OCD) is the forth most common psychiatric disorder (following phobic disorder, abuse of substances and recurrent depressive disorder) with the beginning in childhood or adolescence. OCD is usually severe chronic illness with a waxing and waning course, having obsessions and/or compulsions as main symptoms. Despite its typical clinical symptoms it takes about 17 years to give the patients the proper diagnosis. The most effective treatment are SRI´s (Serotonin Reuptake Inhibitors) and Cognitive-Behavioral Treatment (CBT). The treatment is long-term, quite often life-long.
Key words: obsessive-compulsive disorder, pharmacotherapy, cognitive-behavioral treatment
doc. MUDr. Petr Smolík, CSc.
Psychiatrická klinika UK v Praze, FN a LF Hradec Králové
CHRONOBIOLOGICKÉ KOMPONENTY DUŠEVNÍCH PORUCH
MUDr. Vanda Franková
Psychiatrická léčebna Dobřany
MUDr. Martina Krausová
Nemocnice Privamed, Plzeň
LIDSKÉ PRIONOVÉ NEMOCI
MUDr. David Goldemund
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
PhDr. Sabina Telecká
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
KOGNITIVNÍ PORUCHY U PACIENTŮ S CÉVNÍM ONEMOCNĚNÍM MOZKU S CÉVNÍM ONEMOCNĚNÍM MOZKU
MUDr. Sylva Racková
Psychiatrická klinika FN a LF UK Plzeň
MUDr. Luboš Janů, Ph.D.
Psychiatrická klinika FN a LF UK Plzeň
ANTIDEPRESIVA, DEPRESE A ZÁVISLOST NA ALKOHOLU
MUDr. Lenka Vachková
Psychiatrická léčebna, Brno, Sdružení Práh, Brno
SOCIÁLNÍ A REHABILITAČNÍ PROGRAMY PRO DUŠEVNĚ NEMOCNÉ
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Dana Bakešová
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
LÉČBA PACIENTA SE SCHIZOFRENIÍ INJEKČNÍM DEPOTNÍM ANTIPSYCHOTIKEM RISPERDALEM CONSTOU
INFORMÁCIE
MUDr. Jana Trebatická, PhD.
Klinika detskej psychiatrie DFNsP, Bratislava
SCHIZOFRÉNIA SO ZAČIATKOM V DETSTVE – SPRÁVA Z CELOSLOVENSKEJ KONFERENCIE VENOVANEJ DETSKEJ PSYCHIATRII
AMBULANTNÁ PSYCHIATRIA
MUDr. Hedvika Ernsten
Pontianakstraat, Holland
NĚKOLIK POZNÁMEK K PSYCHIATRICKÉ EPIDEMIOLOGII
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FN, Brno
BUPROPION V AMBULANTNÍ PRAXI
created by © zooom.sk s.r.o.