Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
Michaela Hůlková
LF UK, Hradec Králové
doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.
Klinika nemocí kožních a pohlavních LF UK a FN, Hradec Králové
Ing. Josef Bukač
Oddělení výpočetní techniky, Ústav lékařské biofyziky LF UK, Hradec Králové
DEPRESIVITA A ÚZKOST U VYBRANÝCH KOŽNÍCH ONEMOCNĚNÍ – VLIV NA KVALITU ŽIVOTA A LÉČBU
PhDr. Radko Obereignerů
Katedra psychologie FF UP, Olomouc, Oddělení klinické psychologie FN, Olomouc
MUDr. Katarína Kollárová
Neurologická klinika FN, Olomouc
PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY NESPECIFICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ U DĚTÍ
INFORMÁCIE
doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Slavoj Brichcín
Psychiatrická léčebna, Praha 8-Bohnice
CO LZE OČEKÁVAT OD ZABEZPEČOVACÍ DETENCE?
Mgr. Iva Daňková
šéfredaktorka společnosti Solen
KONFERENCE AMBULANTNÍCH PSYCHIATRŮ VYZRÁVÁ V OSOBITOU AKCI
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Radim Kubínek
Klinika psychiatrie LF UP a FN, Olomouc
doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D.
Klinika psychiatrie LF UP a FN, Olomouc
DEPRESE SENIORŮ
MUDr. Radkin Honzák
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha
MUDr. Bohumil Seifert
Psychiatrická katedra IPVZ, Praha
NĚKTERÉ NOVĚJŠÍ POZNATKY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ BOLESTI
doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.
Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha, Katedra psychiatrie IPVZ, Praha
PORUCHY CHOVÁNÍ U PACIENTŮ ALZHEIMEROVOU CHOROBOU
Jedním ze tří základních okruhů postižení u Alzheimerovy choroby (ACh) i dalších demencí jsou (kromě poruch kognitivních funkcí a aktivit denního života) tzv. behaviorální a psychologické příznaky demence. Mezi tyto poruchy náleží postižení emotivity (deprese, úzkost aj.), postižení spánku a cyklu spánek – bdění, a také poruchy chování. Tyto poruchy bývají někdy, hlavně ve středních a pokročilých stadiích demence, nejnápadnější i nejvíce zatěžující příznaky. Mohou mít různou podobu. Velmi častá je agitovanost – neustálý, někdy jen mírný neklid. K poruchám chování se také druží doprovodné psychotické příznaky jako: bludy, halucinace, misinterpretace. Jsou probrány možnosti ovlivnění neklidu alzheimerovských pacientů, rozebrány možnosti farmakoterapeutických zásahů.
Kľúčové slová: Alzheimerova choroba, antipsychotika, demence, chování, neklid

BEHAVIORAL DISORDERS IN PATIENTS WITH ALZHEIMER DISEASE
One of the three basic involvement in Alzheimer disease and other types of dementia are (besides impairment of cognitive function and activities of daily life) so called behavioral and psychological symptoms of dementia. These disorders include also involvement of emotivity (depression, anxiety, etc.) sleeping disorders and sleeping-vigilance cycle impairment and also behavioral disorders. These disorders are sometimes the most dominant and most disturbing, especially in middle and advanced stages of the disease. They may have different forms. Agitation-persistent and sometimes only slight restlessness is very frequent. Psychotic symptoms sometimes accompany behavioral disorders, e.g. delusions, hallucinations, misinterpretation. Options of agitation treatment are discussed.
Key words: Alzheimer disease, antipsychotics, dementia, behavioral disorder, agitation
MUDr. Zuzana Sigmundová
Psychiatrická klinika LF UP a FN, Olomouc
MUDr. Klára Látalová, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UP a FN, Olomouc
RIZIKOVÉ FAKTORY ŽIVOTNÍHO STYLU SCHIZOFRENNÍCH PACIENTŮ
MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
AD centrum Praha, Psychiatrické centrum, Praha, Univerzita Karlova v Praze, 3. LF a FN Královské Vinohrady, Neurologická klinika, Praha
MUC. Pavel Martínek
Univerzita Karlova v Praze, 3. LF a FN Královské Vinohrady, Neurologická klinika, Praha
Mgr. Ondřej Bezdíček
AD centrum Praha, Psychiatrické centrum, Praha
MUC. Abraham Buček
Univerzita Karlova v Praze, 3. LF a FN Královské Vinohrady, Neurologická klinika, Praha
RNDr. Daniela Řípová, CSc.
AD centrum Praha, Psychiatrické centrum, Praha
DOTAZNÍK FUNKČNÍHO STAVU FAQ-CZ – ČESKÁ VERZE PRO ZHODNOCENÍ KAŽDODENNÍCH AKTIVIT PACIENTŮ S ALZHEIMEROVOU NEMOCÍ
AMBULANTNÁ PSYCHIATRIA
MUDr. Hedvika Ernsten
Pontianakstraat, Holland
NEDOBROVOLNÁ HOSPITALIZACE A PSYCHIATRICKÁ POHOTOVOST
V SKTRATKE
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FN, Brno
NOVÉ TRENDY V LÉČBĚ SCHIZOFRENIE
created by © zooom.sk s.r.o.