Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Léčba poruch příjmu jídla na Psychiatrické klinice v Hradci Králové
doc. MUDr. Alexandra Žourková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FN, Brno
Výskyt sexuálních dysfunkcí u mužů léčených pro schizofrenní onemocnění atypickými antipsychotiky
MUDr. Josef Chval
Psychiatrická léčebna Dobřany, Interní oddělení
„Intoxikace vodou“ u psychiatrických pacientů
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Vanda Franková
Psychiatrická léčebna Dobřany
Delirium ve vyšším věku
MUDr. Olga Ulmanová, Ph.D.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Parkinsonova nemoc – základy terapie a diferenciální diagnostiky
MUDr. RNDr. Jan Sikora, CSc.
Psychiatrická ordinace a poradna pro závislé, Praha
Poruchy osobnosti a závislosti
MUDr. Jan Vevera, Ph.D.
Psychiatrická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
Možnosti ovlivnění agitovaného a násilného chování v psychiatrické praxi
prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vztah spánku a jeho poruch ke kvalitě života
MUDr. Michal Maršálek, CSc.
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
Komorbidita deprese a bolesti
MUDr. Robert Rusina
Neurologická klinika IPVZ a Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha
Vaskulární demence
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D.
Psychiatrická klinika FN, Brno
Poruchy chování u dětí a dospívajících
Článek se souborně zabývá poruchami chování u dětí a dospívajících. Současná definice a třídění těchto poruch je založena na Mezinárodní klasifikaci nemocí, 10. revizi. Poruchy chování vykazují často určitý vývojový trend s počátkem v předškolním věku a v nepříznivém případě končící dissociální poruchou osobnosti v dospělosti. Jednotlivé poruchy chování mají však různou prognózu. Agresivita patří k základním příznakům poruch chování, sama je psychologickým fenoménem a lze u ní rozlišovat různé typy. Etiologie poruch chování je komplexní, podílejí se na ní vlivy sociokulturní, psychologické i biologické. Léčba musí být proto multimodální. Spolehlivě prokázaná farmakoterapie zatím není k dispozici.
Kľúčové slová: poruchy chování, agresivita.
Kľúčové slová MeSH: porucha správania – dieťa, adolescent; agresivita – dieťa, adolescent.

Conduct disorders in children and adolescents
The synopsis deals with conduct disorders in children and adolescents. Recent definition and classification of these disorders is based on International Classification of Diseases, 10th revision. Conduct disorders often show certain developmental trend beginning in pre-school age and, in less favourable case, ending in antisocial personality disorder in adulthood. Individual conduct disorders have, however, different prognosis. Aggression is a basic symptom of conduct disorders and it is itself a psychological phenomenon in which different types can be distinguished. The aetiology of conduct disorders is complex, the sociocultural, psychological and biological factors play role. The treatment should be thus multimodal. Evidence-based pharmacotherapy is not available yet.
Key words: conduct disorder, aggression.
Key words MeSH: conduct disorder – child, adolescent; aggression – child, adolescent.
created by © zooom.sk s.r.o.