Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Léčba poruch příjmu jídla na Psychiatrické klinice v Hradci Králové
doc. MUDr. Alexandra Žourková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FN, Brno
Výskyt sexuálních dysfunkcí u mužů léčených pro schizofrenní onemocnění atypickými antipsychotiky
MUDr. Josef Chval
Psychiatrická léčebna Dobřany, Interní oddělení
„Intoxikace vodou“ u psychiatrických pacientů
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Vanda Franková
Psychiatrická léčebna Dobřany
Delirium ve vyšším věku
MUDr. Olga Ulmanová, Ph.D.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Parkinsonova nemoc – základy terapie a diferenciální diagnostiky
MUDr. RNDr. Jan Sikora, CSc.
Psychiatrická ordinace a poradna pro závislé, Praha
Poruchy osobnosti a závislosti
MUDr. Jan Vevera, Ph.D.
Psychiatrická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
Možnosti ovlivnění agitovaného a násilného chování v psychiatrické praxi
prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vztah spánku a jeho poruch ke kvalitě života
MUDr. Michal Maršálek, CSc.
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
Komorbidita deprese a bolesti
MUDr. Robert Rusina
Neurologická klinika IPVZ a Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha
Vaskulární demence
Na vaskulární demence lze nahlížet jako na důsledek ischemického nebo hemoragického poškození mozkové tkáně, jež se projeví alterací kognitivních funkcí. Jedná se tudíž o velmi heterogenní skupinu různých klinických syndromů – od ložiskového postižení odpovídajícího oblasti léze většího rozměru, přes vícečetné deficity různých kognitivních domén v rámci multiinfarktové demence až po poměrně homogenní profil dysexekutivního syndromu s bradypsychizmem a mnohdy i depresivním laděním u subkortikální ischemické leukoencefalopatie. Poměrně časté jsou i demence smíšené, většinou se jedná o kombinaci vaskulární encefalopatie a Alzheimerovy nemoci. V současné době není k dispozici kauzální léčba vaskulární demence (VaD). Nejvýznamnější preventivní opatření zahrnují důslednou léčbu arteriální hypertenze, ovlivnění dalších vaskulárních rizikových faktorů a adekvátní léčbu i sekundární prevenci ischemických iktů (antiagregancia). Mezi řadou vasoaktivních a podpůrných substancí, jejichž preskripce nemá spolehlivou oporu v klinických studiích, je nejvíce podkladů pro podávání pentoxifyllinu a extraktů ginkgo biloba. Klinické studie prokazují efekt inhibitorů acetylcholinesterázy i u VaD.
Kľúčové slová: vaskulární demence, multiinfarktová demence, leukoencefalopatie, CADASIL, terapie demence.
Kľúčové slová MeSH: demencia vaskulárna – prevencia a kontrola, terapia; demencia multiinfarktová – prevencia a kontrola, terapia; CADASIL.

Vascular dementia
Vascular dementia can be considered as a consequence of ischemic or hemorrhagic damage to brain tissue that manifests with alteration of cognitive function. Thus it is a very heterogenic group of various clinical syndromes-from focal injury of corresponding area of a larger size to multiple deficits of cognitive domains within the scope of multiinfarct dementia, across comparatively homogenic profile of dysexecutive syndrome with bradypsychism and frequently depressive mood in subcortical ischemic leucoencefalopathy. Mixed dementia, mostly combinations of vascular encephalopathy and Alzheimer disease, are quite common. At present there is no effective treatment of vascular dementia (VaD). The most important preventive measures include a rigorous control of arterial hypertension, modification of other vascular risk factors and adequate treatment and secondary prevention of ischemic strokes (antiplatelet therapy). Among a number of vasoactive and supportive substances without sound evidence in clinical trials, the use of pentoxyphyllin and extracts of ginkgo biloba have the most of evidence. Clinical studies show effect of acetylcholinesterase inhibitors even in VaD.
Key words: vascular dementia, multiinfarct dementia, leucoencephalopathy, CADASIL, therapy of dementia.
Key words MeSH: dementia, vascular – prevetion and control, therapy; dementia, multi-infarct – prevention and control, therapy; CADASIL.
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D.
Psychiatrická klinika FN, Brno
Poruchy chování u dětí a dospívajících
created by © zooom.sk s.r.o.