Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Léčba poruch příjmu jídla na Psychiatrické klinice v Hradci Králové
doc. MUDr. Alexandra Žourková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FN, Brno
Výskyt sexuálních dysfunkcí u mužů léčených pro schizofrenní onemocnění atypickými antipsychotiky
MUDr. Josef Chval
Psychiatrická léčebna Dobřany, Interní oddělení
„Intoxikace vodou“ u psychiatrických pacientů
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Vanda Franková
Psychiatrická léčebna Dobřany
Delirium ve vyšším věku
MUDr. Olga Ulmanová, Ph.D.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Parkinsonova nemoc – základy terapie a diferenciální diagnostiky
MUDr. RNDr. Jan Sikora, CSc.
Psychiatrická ordinace a poradna pro závislé, Praha
Poruchy osobnosti a závislosti
MUDr. Jan Vevera, Ph.D.
Psychiatrická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
Možnosti ovlivnění agitovaného a násilného chování v psychiatrické praxi
prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vztah spánku a jeho poruch ke kvalitě života
MUDr. Michal Maršálek, CSc.
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
Komorbidita deprese a bolesti
Přítomnost a intenzita chronických bolestivých tělesných potíží výrazně ovlivňuje u pacientů s velkou depresí frekvenci a závažnost depresivních symptomů. Bolest se zjišťuje skoro u poloviny osob trpících velkou depresivní poruchou. Bolestivé příznaky predikují těžší deprese, delší dobu do dosažení remise a mohou být markerem horší odpovědi na léčbu. Emoční i bolestivé fyzické příznaky deprese jsou částečně regulovány serotonergními a noradrenergními dráhami mozku a spinální míchy. Údaje z kontrolovaných klinických pokusů potvrzují, že léky s duálním účinkem jsou účinnější než ostatní antidepresiva v současné léčbě deprese i bolesti.
Kľúčové slová: deprese, bolest, epidemiologie, patofyziologie, duální antidepresiva, venlafaxin, duloxetin.
Kľúčové slová MeSH: depresia – epidemiológia, patofyziológia, farmakoterapia; bolesť; antidepresíva.

Depression and pain comorbidity
The presence and intensity of a chronic painful physical condition influences strongly the frequency and severity of depressive symptoms in patients with major depression. The pain is found in nearly half of subject with major depressive disorder. Painful symptoms predict more severe form of depression, a longer time to remission, and may be a marker of resistency to treatment. The emotional and painful physical symptoms of depression are particularly regulated by serotonergic and noradrenergic pathways in the brain and spinal cord. Data from controlled clinical trials support the suggestion that medication with dual action appears to be the most robust in both antidepressive and analgetic efficacy.
Key words: depression, pain, epidemiology, pathophysiology, dual antidepressants, venlafaxine, duloxetine.
Key words MeSH: depression – epidemiology, physiopathology, drug therapy; pain; antidepressive agents.
MUDr. Robert Rusina
Neurologická klinika IPVZ a Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha
Vaskulární demence
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D.
Psychiatrická klinika FN, Brno
Poruchy chování u dětí a dospívajících
created by © zooom.sk s.r.o.