Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Léčba poruch příjmu jídla na Psychiatrické klinice v Hradci Králové
doc. MUDr. Alexandra Žourková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FN, Brno
Výskyt sexuálních dysfunkcí u mužů léčených pro schizofrenní onemocnění atypickými antipsychotiky
MUDr. Josef Chval
Psychiatrická léčebna Dobřany, Interní oddělení
„Intoxikace vodou“ u psychiatrických pacientů
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Vanda Franková
Psychiatrická léčebna Dobřany
Delirium ve vyšším věku
MUDr. Olga Ulmanová, Ph.D.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Parkinsonova nemoc – základy terapie a diferenciální diagnostiky
MUDr. RNDr. Jan Sikora, CSc.
Psychiatrická ordinace a poradna pro závislé, Praha
Poruchy osobnosti a závislosti
MUDr. Jan Vevera, Ph.D.
Psychiatrická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
Možnosti ovlivnění agitovaného a násilného chování v psychiatrické praxi
Autoři popisují možnosti dělení agitovanosti a násilného chování, mechanizmy jejich zvládání a metody psychologické první pomoci a farmakoterapie. V článku jsou dále diskutovány léčebné strategie u akutní/perzistentní nepsychotické a akutní/perzistentní psychotické agitace a násilného chování pomocí benzodiazepinů, antipsychotik, antidepresiv, betablokátorů a thymoprofylaktik.
Kľúčové slová: agrese, násilí, farmakoterapie, benzodiazepiny, antipsychotika, antidepresiva, betablokátory, thymoprofylaktika.
Kľúčové slová MeSH: agresivita; násilie; farmakoterapia; benzodiazepíny; antipsychotiká; antagonisty beta-adrenergické; symptómy afektívne – prevencia a kontrola, farmakoterapia.

Ways and means of control of agitated and violent behavior in psychiatry practice
Authors describe a classification of agitation and violent behavior, mechanisms of its control and methods of psychological first aid and pharmacotherapy. The treatment strategies of acute/persistent nonpsychotic and acute/persistent psychotic agitation and violent behavior with benzodiazepines, antipsychotic medications, antidepressive medications, beta blockers and thymoprophylactics are further discussed.
Key words: aggression, violence, pharmacotherapy, benzodiazepines, antipsychotics, antidepressive medications, beta blockers, thymoprophylactics.
Key words MeSH: aggression; violence; drug therapy; benzodiazepines; antipsychotic agents; adrenergic beta-antagonists; affective symptoms – prevention and control, drug therapy.
prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vztah spánku a jeho poruch ke kvalitě života
MUDr. Michal Maršálek, CSc.
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
Komorbidita deprese a bolesti
MUDr. Robert Rusina
Neurologická klinika IPVZ a Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha
Vaskulární demence
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D.
Psychiatrická klinika FN, Brno
Poruchy chování u dětí a dospívajících
created by © zooom.sk s.r.o.