Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.
Psychiatrická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Léčba poruch příjmu jídla na Psychiatrické klinice v Hradci Králové
doc. MUDr. Alexandra Žourková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FN, Brno
Výskyt sexuálních dysfunkcí u mužů léčených pro schizofrenní onemocnění atypickými antipsychotiky
MUDr. Josef Chval
Psychiatrická léčebna Dobřany, Interní oddělení
„Intoxikace vodou“ u psychiatrických pacientů
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Vanda Franková
Psychiatrická léčebna Dobřany
Delirium ve vyšším věku
Delirium u starších nemocných zůstává mnohdy nediagnostikováno, což je způsobeno hlavně přehlédnutím jeho časté hypoaktivní formy nebo záměnou za poruchy chování u demence. Proto u každého staršího nemocného vyšetřujeme kognitivní funkce, abychom delirium včas odhalili a léčili. Vždy dodržujeme léčebně-preventivní opatření, která mohou snížit riziko vzniku či rozvoje deliria až o 1/3. Základem léčby je odstranění vyvolávající příčiny. Musíme-li tlumit agitovanost nemocného, pak volíme nejčastěji tiaprid nebo haloperidol v doporučených dávkách, popř. léčbu doplňujeme benzodiazepiny s krátkým vylučovacím poločasem. Práce shrnuje některé základní údaje o deliriu, zaměřuje se hlavně na vyšetření a léčbu.
Kľúčové slová: delirium, hypoaktivní forma, léčebně-preventivní opatření, vyšetření, léčba deliria.
Kľúčové slová MeSH: delírium – diagnostika, terapia, ľudia vyššieho veku; delírium – prevencia a kontrola, ľudia vyššieho veku.

Delirium in advanced age
Delirium in elderly patients remains frequently undiagnosed. It is caused mainly by missing its frequent hypoactive form or substitution for behavior disorders in dementia. That is why we examine cognitive function in every elderly patient to discover and treat delirium early. It is necessary to keep precautions that can decrease the risk of development of delirium by up to one third. The most important component of treatment is a removal of its cause. If it is necessary to decrease the agitation of a patient, we prefer most frequently to use tiaprid or haloperidol in recommended doses, eventually the treatment is widened by benzodiazepines with short excretory half-life. The article summarizes some basic information about delirium and focuses mainly on the examination and treatment.
Key words: delirium, hypoactive form, therapeutic and treatment precautions, examination, treatment of delirium.
Key words MeSH: delirium – diagnosis, therapy, aged; delirium – prevention and control, aged.
MUDr. Olga Ulmanová, Ph.D.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Parkinsonova nemoc – základy terapie a diferenciální diagnostiky
MUDr. RNDr. Jan Sikora, CSc.
Psychiatrická ordinace a poradna pro závislé, Praha
Poruchy osobnosti a závislosti
MUDr. Jan Vevera, Ph.D.
Psychiatrická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
Možnosti ovlivnění agitovaného a násilného chování v psychiatrické praxi
prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vztah spánku a jeho poruch ke kvalitě života
MUDr. Michal Maršálek, CSc.
Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha
Komorbidita deprese a bolesti
MUDr. Robert Rusina
Neurologická klinika IPVZ a Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha
Vaskulární demence
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D.
Psychiatrická klinika FN, Brno
Poruchy chování u dětí a dospívajících
created by © zooom.sk s.r.o.