Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Martin Hýža, MUDr. Vlasta Hanušková
Psychiatrická léčebna Opava
Atypický obraz neuroleptického maligního syndromu
MUDr. Libor Ustohal, MUDr. Vítězslav Pálenský
Psychiatrická klinika LF MU a FN, Brno
Kazuistika pacienta s bipolární afektivní poruchou.
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Simona Skotáková, MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D., MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., MUDr. Libor Ustohal, Mgr. Petra Navrátilová, MUDr. Jana Tomanová
Psychiatrická klinika, FN a LF Masarykovy Univerzity, Brno
Ovlivnění sluchových halucinací aplikací repetitivní transkraniální magnetické stimulace na oblast temporoparietálního kortexu
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Sylva Racková, MUDr. Luboš Janů, Ph.D.
Psychiatrická klinika FN a LF UK, Plzeň
Dávkování antipsychotik v léčbě schizofrenie
MUDr. Robert Kuba, Ph.D.
Centrum pro epilepsie, 1. neurologická klinika FN u svaté Anny, Brno
Antiepileptika a gravidita
MUDr. Martin Bareš, MUDr. Miloslav Kopeček, Ph.D.
Psychiatrické centrum Praha; 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha; Centrum neuropsychiatrických studií
Úvod do biologické léčby rezistentní depresivní poruchy
MUDr. Jitka Svobodová, Ph.D., PhDr. Michael Václavík
Psychiatrické oddělení FNsP, Ostrava
Detoxifikace u závislosti na metamfetaminu
Metamfetamin je stimulační droga s nepřímým účinkem vyvolaným ovlivněním transportních mechanizmů dopaminu, noradrenalinu a serotoninu. Neuroadaptační mechanizmy se podílejí na rozvoji závislosti s převažující psychickou složkou. Abstinenční syndrom při přerušení užívání je charakterizován depresí, únavou a úbytkem energie. V další fázi se dostavuje silná touha po droze. Přesto, že psychické potíže postupně slábnou, mohou přetrvávat týdny i měsíce. Paranoidní syndrom a halucinace mohou být důsledkem užívání a na rozdíl od symptomů schizofrenní poruchy většinou odeznívají spontánně. Závislost na metamfetaminu je obtížně léčitelná porucha s vysokým rizikem relapsu. Neprokázal se efekt substituční farmakoterapie a nejsou zatím běžně používány ani látky s anticravingovým efektem. Nejefektivnější v léčbě je kombinace biologických, behaviorálních a psychologických přístupů, z nichž nejužívanější jsou uvedeny.
Kľúčové slová: metamfetamin, abstinenční syndrom, detoxifikace, závislost, craving.

DETOXIFICATION IN THE ADDICTION TO METHAMPHETAMINE
Methamphetamine is a stimulating drug with an indirect effect caused by the influencing of the transport mechanisms of dopamine, noradrenalin and serotonin. Neuro-adaptation mechanisms participate in the development of addiction with a predominant mental component. Abstinent syndrome during withdrawal is characterized by depression, fatigue and a lack of energy. In the next phase a strong desire for the drug appears. Although mental complications are gradually decreasing, they can last for weeks or even months. Paranoid syndrome and hallucination can be as a result of using the drug and mostly disappear spontaneously, unlike the symptoms of schizophrenic disorder. Addiction to methamphetamine is a disorder which can be treated with difficulties and with a high risk of relapse. The effect of substitution pharmacotherapy has not been proved and substances with anti-craving effect have not been commonly used so far either. A combination of biological, behavioural and psychological approaches is the most effective in the treatment, from which the ones used most are mentioned.
Key words: methamphetamine, withdrawal, detoxification, addiction, craving.
MUDr. Jiřina Kosová
Psychiatrické centrum, Praha
Deprese s úzkostí a poruchami spánku
MUDr. Pavel Baudiš, CSc.
Psychiatrické centrum Praha
Manický pacient a hospitalizace bez souhlasu nemocného
INFORMÁCIE
Mgr. Iva Daňková
Konference ambulantních psychiatrů, Olomouc
MUDr. Emanuel Doněk
Psychiatrická léčebna Kroměříž
Zemské ústavy pro choromyslné v českém království
PSYCHOFARMAKOLÓGIA
MUDr. Elena Žigová
Gerontopsychiatrické oddelenie Psychiatrickej nemocnice PP v Pezinku
Liečba Alzheimerovej demencie memantínom
SLOVO ÚVODOM
MUDr. Josef Gut
Dětské oddělení Nemocnice Česká Lípa
Medicínou obcházejí strašidla
ETIKA A PRÁVO
MUDr. Tomáš Lajkep, Ph.D.
Frans Cloetens straat 23, Kraainem 1500, Brussel
Mgr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D.
Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Etika a právo v psychiatrii
created by © zooom.sk s.r.o.