Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Jiří Masopust
Psychiatrická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Efektivita léčby schizofrenie ve světle dvou fází studie CATIE
doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc., MUDr. Michal Bajaček, MUDr. Tomáš Nežádal, MUDr. Markéta Janicadisová, MUDr. Erik Herman
Neurologické oddělení, epileptologické a neuropsychiatrické centrum, Nemocnice Na Františku s poliklinikou, Praha, Neurochirurgická klinika ÚVN a 2. LF UK, Praha
Psychiatrické příznaky (psychomotorické zpomalení, kognitivní porucha, zmatenost, poruchy chování, delirium, demence, aj.) mohou být způsobeny nekonvulzivním epileptickým statem
MUDr. Henrieta Tondlová
Sanatorium Topas, Škvorec
Diagnostika a možnosti terapie deprese v pokročilých stadiích demence
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D., MUDr. Markéta Žáčková
Psychiatrická klinika FN a MU, Brno
Mirtazapin u mentální anorexie s komorbidní depresí
INFORMÁCIE
prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.
Psychiatrická klinika LF UK, Bratislava
XXV. kongres CINP, Chicago 2006
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Dita Kalnická, prof. MUDr. Jan Libiger, CSc.
Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové
Léčba antipsychotiky a metabolický syndrom
MUDr. Ivan Tůma, CSc.
Psychiatrická klinika FN a LF UK, Hradec Králové
Osteoporóza a schizofrenie
doc. MUDr. Ján Praško, CSc.,
Psychiatrické centrum, Praha; 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha; Centrum neurofarmakologických studií, Praha
MUDr. Hana Prašková
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha; Denní sanatorium, Horní Palata
Farmakoterapie deprese
Ing. Vladimír Marko, CSc.
Lundbeck Slovensko, s.r.o., Bratislava
Vývoj spotreby antidepresív na Slovensku v rokoch 1996 – 2005
Antidepresíva (ATC skupina N06A) patria v poslednom desaťročí medzi terapeutické skupiny s najrýchlejším nárastom v rámci celého farmaceutického trhu. Nárast je vo všetkých oblastiach, t.j. v počte liečiv (molekúl), v počte jednotlivých liekov, v počte predpísaných balení a denných definovaných dávok (DDD), v množstve peňazí, ktoré sa za ne zaplatili, ale aj v počte spoločností pôsobiacich na trhu. Najväčší nárast sa pozoroval v počte predpísaných DDD – viac ako šesťnásobný. Kým vývoj počtu DDD je lineárny v celom sledovanom období, náklady na antidepresíva (v SKK) sa stabilizovali v roku 2001 a odvtedy prakticky nerastú. Dôvodom je neustále znižovanie priemernej ceny za DDD, ktorá v roku 2005 klesla na polovicu v porovnaní s rokom 2000. Opatrenia Ministerstva zdravotníctva z roku 2003 nepriniesli výrazné zmeny v zastúpení jednotlivých molekúl, čo by navádzalo na pevnú väzbu medzi vlastnosťami jednotlivých účinných látok a špecifickým typom ochorenia. Z regionálneho porovnania spotreby antidepresív vyplýva, že pre (farmakologickú) liečbu depresie nie sú podstatné regionálne rozdiely vo výskyte depresie, ani v bohatstve jednotlivých regiónov, ale dôležitá je najmä dostupnosť tejto terapie. Z porovnania s vývojom v okolitých krajinách je možné dosť jednoznačne predpovedať, že lineárny nárast spotreby antidepresív (v DDD) bude pokračovať aj v budúcnosti a nezastaví sa (a ani nespomalí) ani po dosiahnutí niekoľkonásobne vyššej úrovne, ako je dnešná. Na druhej strane, aj vývoj ceny za DDD bude pokračovať v trende posledných rokov a mal by plne kompenzovať nárast počtu DDD. Znamenalo by to, že trh antidepresív vo finančnom vyjadrení by mal zostať stabilný na dnešnej úrovni ešte minimálne dva roky.
Kľúčové slová: Antidepresíva. Vývoj spotreby.
Kľúčové slová MeSH: antidepresíva; spotreba liekov – štatistika a číselné údaje, trendy; Slovensko.

CONSUMPTION OF ANTIDEPRESSANTS IN SLOVAKIA OVER THE PERIOD 1996 – 2005
Antidepressants (ATC group N06A) have been one of the fastest growing groups in the whole pharmaceutical market over the last ten years. This increase is visible in all areas, i.e. as regards the number of agents (molecules), the number of individual brands, the number of prescribed packs and defined daily doses (DDD), the amount of money paid for them and the number of companies selling them. The highest increase is visible in the number of DDD – more than sixfold. While the increase in the number of DDD is linear over the whole time period, expenses for antidepressants (in SKK) stabilized in 2001 and since that time no increase has been observed. The explanation is the continual decrease in the price per DDD. Between 2000 and 2005 the price halved. Provisions of the Ministry for Health Care in 2003 did not cause substantial changes in the representation of individual molecules which would indicate a strong connection between properties of active substances and a specific type of illness. A regional comparison of the consumption of antidepressants indicates that for the (pharmacological) treatment of depression, accessibility to treatment is more important than the prevalence of depression in the region, or the relative wealth of a region. Comparison with other countries in the region indicates that the linear increase of the consumption of antidepressants (in DDD) will continue in the future, and this increase will neither stop nor decrease even after reaching a consumption level several times higher than the current level. On the other hand, also the development of the average price per DDD will continue in the trend from previous years. The price decrease should compensate fully the increase of the consumption. It means that the expenses for antidepressants shall remain stable, at least for the next two years.
Key words: Antidepressants. Consumption.
Key words MeSH: antidepressive agents; drug utilization – statistics and numerical data, trends; Slovakia.
AMBULANTNÁ PSYCHIATRIA
MUDr. Petr Zahradník
Psychiatrická ambulance, Brno
Psychodynamické aspekty schizofrenních psychóz
created by © zooom.sk s.r.o.