Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Jiří Masopust
Psychiatrická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Efektivita léčby schizofrenie ve světle dvou fází studie CATIE
doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc., MUDr. Michal Bajaček, MUDr. Tomáš Nežádal, MUDr. Markéta Janicadisová, MUDr. Erik Herman
Neurologické oddělení, epileptologické a neuropsychiatrické centrum, Nemocnice Na Františku s poliklinikou, Praha, Neurochirurgická klinika ÚVN a 2. LF UK, Praha
Psychiatrické příznaky (psychomotorické zpomalení, kognitivní porucha, zmatenost, poruchy chování, delirium, demence, aj.) mohou být způsobeny nekonvulzivním epileptickým statem
MUDr. Henrieta Tondlová
Sanatorium Topas, Škvorec
Diagnostika a možnosti terapie deprese v pokročilých stadiích demence
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D., MUDr. Markéta Žáčková
Psychiatrická klinika FN a MU, Brno
Mirtazapin u mentální anorexie s komorbidní depresí
INFORMÁCIE
prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.
Psychiatrická klinika LF UK, Bratislava
XXV. kongres CINP, Chicago 2006
PREHĽADNÉ čLÁNKY
MUDr. Dita Kalnická, prof. MUDr. Jan Libiger, CSc.
Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové
Léčba antipsychotiky a metabolický syndrom
MUDr. Ivan Tůma, CSc.
Psychiatrická klinika FN a LF UK, Hradec Králové
Osteoporóza a schizofrenie
Osteoporóza je multifaktoriální onemocnění. U neléčených nemocných se schizofrenií je zvyšováno riziko osteoporózy faktory životního stylu (narušení výživy, kouření, polydipsie, nedostatek fyzické aktivity). Etiologie osteoporózy může být částečně vysvětlena hyperprolaktinemií při léčbě antipsychotiky. Samotná hyperprolaktinemie k osteoporóze nevede. Snížení kostní denzity u schizofrenie bývá spojeno s hypogonadizmem, který je následkem antipsychotiky indukované hyperprolaktinemie. Nejčastějšími klinickými známkami hypogonadizmu jsou dys/amenorea a galaktorea u žen a sexuální dysfunkce nebo gynekomastie u mužů. Ovlivnění hladiny prolaktinu antipsychotiky by mělo být bráno v úvahu při sestavování léčebného plánu. Riziko osteoporózy je u nemocných se schizofrenií snižováno omezením kouření a fyzickou aktivitou.
Kľúčové slová: osteoporóza, kostní denzita, schizofrenie, antipsychotika, prolaktin.
Kľúčové slová MeSH: osteoporóza; denzita kosti; schizofrénia; antipsychotiká – účinky nežiaduce, prolaktín.

OSTEOPOROSIS AND SCHIZOPHRENIA
Osteoporosis is a multifactorial disease. Untreated patients with schizophrenia are at risk due to the consequences of the disease related lifestyle factors (nutritional alteration, smoking, polydipsia, lack of physical activity). The etiology of the osteoporosis may be partly explained by the prolacting-raising effect of antipsychotic medication. Hyperprolactinemia itself does not lead to osteoporosis. Decrease of bone mineral density associated with schizophrenia may result from hypogonadism secondary to antipsychotic-induced hyperprolactinemia. The most common clinical signs of hypogonadism is dys/amenorrhea, and galactorrhea in female patients, and sexual dysfunction or gynekomasty in male patients. The prolacting-raising profile of antipsychotic drugs should be considered in treatment plans. Reduction of nicotin abuse and physical activities decrease the risk of osteoporosis in schizophrenic patients.
Key words: osteoporosis, bone mineral density, schizophrenia, antipsychotics, prolactin.
Key words MeSH: osteoporosis; bone density; schizophrenia; antipsychotic agents – adverse effects; prolactin.
doc. MUDr. Ján Praško, CSc.,
Psychiatrické centrum, Praha; 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha; Centrum neurofarmakologických studií, Praha
MUDr. Hana Prašková
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha; Denní sanatorium, Horní Palata
Farmakoterapie deprese
Ing. Vladimír Marko, CSc.
Lundbeck Slovensko, s.r.o., Bratislava
Vývoj spotreby antidepresív na Slovensku v rokoch 1996 – 2005
AMBULANTNÁ PSYCHIATRIA
MUDr. Petr Zahradník
Psychiatrická ambulance, Brno
Psychodynamické aspekty schizofrenních psychóz
created by © zooom.sk s.r.o.